Tzv. Štěpánův přívoz se připomíná již v 15. století. Vznikl na Labi poblíž brodu a nedaleko rovněž stávala tvrz, na níž sídlili majitelé Libiše, kteří zde vybírali mýtné. Pověst říká, že zde sedlák jménem Štěpán převážel na pramici pocestné na jejich cestě do Mělníka.

U Štěpánského přívozu byla později postavena krčma, dnešní vyhledávaná restaurace na Štěpáně.

Přívoz na Štěpáně, začátek 20. století
foto: kronika obce Obříství

Přívoz měl i svoji velmi pohnutou minulost - v prosinci 1678 si tehdejší majitel obřístevského panství Jan Jiří Slavata chtěl násilím vynutit přízeň Aničky, dcery zdejšího převozníka Ambroze. Anička i se svým milým Václavem utekla za pomoci libišského rychtáře Bárty do Prahy. Během dramatického útěku zabil Ambroz svoji ženu, která stála na straně Aničky. Libišský rychtář Bárta byl později umučen ve Slavatově žaláři, protože nechtěl vyzradit Aniččin pražský úkryt.

Provoz přívozu ukončila v roce 1912 stavba Štěpánského mostu. Posledním převozníkem na přívozu byl dědeček bývalé starostky obce Libiš - paní Jindry Hudcové - pan Jan Vořechovský.

Okolí Obříství  - přívoz Na Štěpáně a umístění tvrze, výřez z mapy

II. vojenské (josefské mapování) 1836-1852 ,
© 1st (2st ) Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
Geoinformatics Laborator University of J.E.Purkyne - http://www.geolab.cz, Ministry of Environment of Czech Republic - http://www.env.cz

Tvrz
Panské sídlo místních vladyků z Obříství (z nichž první byl rytíř Jan z Obříství, zmiňovaný v záznamech ze 70. let 14. století) bylo zřejmě založeno již ve 14. století. Narozdíl od běžných zvyklostí však nebylo umístěno ve vsi, ale severovýchodně od ní při důležitém brodu přes Labe, v místě pozdějšího Štěpánova přívozu situovaného necelý 1 km východně od vsi Libiš v místě starého labského koryta.

Zbytky jejího zdiva se zde zachovaly až do poloviny 19. století. 

Ačkoliv není známo její jméno a není o ni žádných písemných pramenů, předpokládá se, že byla sídlem majitelů některé z části vsi Libiše a také nepochybně sloužila nejen k ochraně obchodníků a pocestných na důležité cestě přes řeku, ale také k zabezpečení výběru cla. 

Trvání tvrze zřejmě nebylo dlouhé, i když její existence je dodnes patrná, není v literatuře nikde doložena. Místo, kde se nachází, bylo nazýváno "Na starém hradě", "Na starém zámku" či "Na zámku".

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech" od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství.
V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech !