Z historie po současnost knihovny

12.7.1909 - byla v Obříství k trvalému uctění památky básníka a spisovatele S .Čecha založena: Lidová knihovna Svatopluka Čecha.
Knihovna byla umístěna v bývalém domku S. Čecha, kde sídlil obecní úřad.

Knihovna vznikla sloučením spolkových knihoven místních spolků: Besedy (byla hlavním nositelem kultury v obci) , Sboru dobrovolných hasičů, Tělocvičné jednoty Sokol a Bratrství. Do knihovního fondu přispěly také soukromé osoby – např.pan Svoboda, pan Sedlák, pan Skalník, pan Marek a další.

Prvním knihovníkem byl jmenován Josef Stránský.

Současně s knihovnou vzniklo KURATORIUM LIDOVÉ KNIHOVNY, což byla knihovní rada , která se starala o chod, vedení, finance a statistiku knihovny. Radu tvořilo 10 členů- z každé zakládající strany 2 zástupci + starosta a knihovník. Rada se scházela pravidelně každý rok, byla přednesena zpráva o financích, počtu čtenářů, knih ve fondu, počtu vypůjčených knih, výše poplatků , platu knihovníka apod. Z jednání byl pořízen písemný záznam do Knihy zápisů.
O své činnosti podávala knihovna pravidelně zprávu okresnímu referentu knihovnímu.
Díky pravidelným a přesným záznamům Kuratoria máme přehled o chodu knihovny od roku 1909 do r. 1947, kdy je v knize proveden poslední zápis.
1913 - vydáno rozhodnutí o nákupu knih pro děti a o rozšíření o dětské oddělení
1918 - k půjčování zvoleni: A. Skalník, J.Sedlák, J. Polívka
1919 - vydán zákon O obecních knihovnách a knihovna Lidová se stává Obecnou knihovnou Svatopluka Čecha

- kromě knih zábavného charakteru postupně pořizována četba vzdělávací, naučná a knihy vztahující se přímo k místní obci a okolí
19.11.1920 - knihovníkem učitel Josef Šejnoha – s platem 150,- Kč ročně, ( půjčovalo se 30 týdnů v roce)
1923 - dětské oddělení předáno do žákovské knihovny školy z důvodů zvýšení zájmu mládeže o četbu
27.2.1939 - sepsán a schválen Knihovní řád

- knihovnicí jmenovány: slečna Jana Strnadová a slečna Anna Řehořová
10.3.1940 - vyřazeny knihy o odboji, o utváření republiky, o revolučním hnutí Čechů za války, knihy spiritistické, francouzské a britské dle seznamu
1942 - vyřazeny knihy ruské a odvezeny na četnickou stanici Obříství
1943 - podána žádost o dotaci na založení oddělení pro mládež
30.7.1945 - knihovníkem Miroslav Procházka
- používá se název: Veřejná obecní knihovna
2.6.1947 - poslední zápis Kuratoria – knihovní rady
1.května 1950 - knihovnu řídí Okresní knihovna Mělník (metodická podpora)
1951 - přemístění knihovny do nově upravené místnosti po poštovním úřadu čp. 40, kde sídlí Osvětová beseda.
- knihovna má 1500 svazků, měsíčně se půjčuje 200 knih.
- v národní škole založena Gottwaldova knihovna – se 170 svazky
1952 - používá se název MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA
1953 - obě knihovny splynuly, po vyřazení starých, poškozených a nevhodných knih čítají 738 svazků
1957 - knihovníkem: Jaromír Doležal – ředitel místní Osmileté střední školy
- při knihovně zřízena čítárna
- knihovna má 1700 svazků a 210 čtenářů
- pořádají se výstavy knih, besedy, promítání diafilmů
1959 - byl schválen zákon o jednotné soustavě knihoven, kterým se mělnická knihovna stala oficiálně metodickým centrem pro činnost všech knihoven v regionu
1961 - knihovnicí: Irena Vašinová–Kučerová - učitelka školy v Obříství
1962 - provedeny nové úpravy knihovny – police, stůl, osvětlení
1964 - půjčovalo se pouze v létě, v zimě ne (důvodem bylo odříznutí knihovny od elektrického vedení)
1.12.1964 - knihovník Ladislav Turek – učitel školy v Obříství
- knihovna má přes 2000 svazků
1966 - knihovnicemi: Blažena Štolbová a p. Ulmanová
- knihovna je ve velmi zanedbaném stavu., knihy špinavé, poházené
- proto je knihovna zavřena do ledna 1967
14.11.1966 - začátek psaní přírůstkového seznamu – seznam všech knih v knihovně
- přírůstkový seznam je používán dodnes
3.1.1967 - znovuotevření knihovny
1969 - Statistika za rok 1969
knižní fond : 1669 knih
výpůjčky: 654 knih
čtenářů: 30
11.11.1976 - knihovnicí p. Věra Tichotová
- metodickou podporu přebírá neratovická knihovna
21.11.1979 - knihovnicí: Vendula Pokorná – učitelka ZDŠ Obříství
13.9.1983 - knihovnicí: Věra Tůmová – učitelka MŠ Obříství
- knihovna ve velmi špatném stavu, na zdech plíseň, místnost je temná a malá, má špatné osvětlení, staré vratké a vysoké regály - pro knihy v nich musí čtenáři vylézt pomocí schůdků, knihy balené v nevyhovujících papírových obalech
- knihovna spadá pod Knihovnu Mělník (knihovnice je jejím zaměstnancem) a ze Střediskové knihovny Neratovice dostává 4x ročně výměnný soubor knih a veškerou metodickou podporu
- otevřeno od 1.10.1983 vždy ve čtvrtek od 16,00 do 18,00hodin

Statistika za rok 1984
knižní fond: 2125 svazků
výpůjčky: 1466 knih
čtenářů 79
návštěvníků 360
1984 - v měsících září – říjen zavřeno z důvodu rekonstrukce a rozšíření o 1 místnost
- zabudována nová akumulační kamna – sníží vlhkost místnosti, vymalovány obě místnosti
- odvezena velká část knižního fondu, přislíbeny nové knihy z Mělníka
1985 - nové linoleum, stolek, regály – vše z OK Mělník
- provedena revize knih – odepsáno 260 knih
1989 - Statistika za rok 1989
knižní fond: 1566 svazků z toho: naučná literatura 563
beletrie 687
mládež naučná 40
mládež beletrie 276

výpůjčky: 1823 knih z toho: dospělí 1148, děti 351
čtenářů 75 z toho 27 děti
návštěvníků 501
1.1.1994 - zřizovatelem knihovny se stává Obecní úřad Obříství – to obnáší poskytování fondu na nákup nových knih, vybavení apod.
- knihovnice se stává zaměstnancem OÚ
- pokračuje metodická spolupráce s Mělníkem
1996 - rozšíření výpůjčních hodin
středa 16,00, - 18,00 pro veřejnost
úterý 12,30 – 13,00 pro děti ZŠ Obříství
1999 - knihovna přemístěna do nově postavené ZŠ Obříství

Statistika za rok 1999
knižní fond: 2510 svazků z toho: naučná literatura 588
beletrie 1437
mládež naučná 62
mládež beletrie 423

výpůjčky: 1513 knih z toho: dospělí 977, děti 536
čtenářů 65 z toho 30 děti
návštěvníků 339
2002 - srpen a září knihovna vystěhována z důvodu povodně a vytopení místnosti knihovny
- provizorně půjčováno u knihovnice Věry Bílé doma v garáži
2003 - revize fondu OK Mělník, vyřazení většího počtu knih
- ze zvláštního povodňového fondu 7000,-Kč nákup nových knih
2004 - nákup počítače, knihovního programu Clavius – financuje OÚ
- internetové připojení, email
- nákup nových knih a tiskárny – sponzoři Arboeko, soukromé osoby
- výměnné soubory z OK Mělník
2006 - přechod pod Knihovnu města Mladá Boleslav

Knihovna Obříství je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci (Obec Obříství ) formou regionálních funkcí. Středočeský kraj poskytuje prostřednictvím Knihovny města Mladá Boleslav obci odbornou pomoc v následujícím rozsahu:
a) poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost
b) vzdělání knihovníků, semináře, porady
c) práce s výměnným fondem Středočeského kraje
2008 - zřízení internetových stránek knihovny
 

zdroj: http://www.knihovnaobristvi.webk.cz