ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - 2018
Text oznámení Vyvěšeno
dne
Zveřejnění do dne
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 21.1.2020 od 18:00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Rozpočtové opatření č.1 k datu 21.1.2020
4. Zvýšení pokladního limitu na OÚ
5. Souhlas s počtem zaměstnanců pro OÚ Obříství v roce 2020
6. Schválení odměny pro zastupitele
7. Přijetí sponzorského daru od firmy Arboeko s.r.o.
8. Revize Jednacího řádu obecního zastupitelstva Obříství
9. Uvolněný byt v DPS
10. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti , parc.č. 845/6, 845/7 v k.ú. Obříství
11. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti , parc.č. 844/1 v k.ú. Obříství
12. Schválení ceníku za služby v komunitním centru

Diskuze: Slavnostní otevření komunitního centra 31.1.2020
Informace o provozu v komunitním centru
10.1.2020 21.1.2020
     
Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2019 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18.12.2019 2.1.2020
Usnesení č.9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 17.12.2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 18.12.2019  
Rozpočet Obce Obříství na rok 2020

Střednědobý výhled do roku 2022

Rozpočtové opatření č.14 ze dne 17.12.2019

17.12.2019  

Pozvánka na  veřejné  zasedání  Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství 

Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost OÚ, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 
17.12.2019  od 18:00 hodin

 Navržený program:
1.
   Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2.
   Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3.
   Schválení střednědobého výhledu obce Obříství do roku 2022
4.
   Schválení rozpočtu Obce Obříství na rok 2020 včetně ukazatelů rozpočtu
  4a).
 Schválení závazných ukazatelů pro ZŠ Obříství
6.
   Schválení závazných ukazatelů pro MŠ Obříství
7.
   Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu o. Obř. pro Farní Charitu Neratovice pro rok 2020
8.
   Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro TJ Sokol Obříství pro rok 2020
9.
  Schválení Smlouvy o pos. dotace z rozpoč. o. Obř. pro Český rybářský svaz MO Obř. pro rok 2020
10.
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu o. Obř. pro Obřístevský spolek májový pro rok 2020
11.
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro AVES Kladno pro rok 2020
12.
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro Maltézskou pomoc pro rok 2020
13.
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro MAS Vyhlídky
14.
Schválení Darovací Smlouvy o poskytnutí daru pro Knihovnu Mladá Boleslav
15. Souhlas s vydáním OZV o místních poplatcích v návaznosti na novelu zákona č. 565/1990 Sb.,
     o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
16. Záměr pořízení změny – pozemky parc.č. 79/12 a parc.č. 78/10 v k.ú Obříství
17.
 Prodloužení nájemní smlouvy bytu v č.p. 261
18.
 Revokace bodu č.11 , usnesení 6/2019 ze dne 10.9.2019
19.
 Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1720 v k.ú. Obříství,
20.
 Pacht pozemku parc.č. 2216 o výměře 22.258 M2, druh pozemku- vodní plocha
21.
 Prodej obecního pozemku parc.č. 2237 o výměře 2794 m2, druh pozemku- vodní plocha
22.
 Rozpočtové opatření č.14 k datu 17.12.2019
23.
 Revize Jednacího řádu obecního zastupitelstva Obříství
24.
 Záměr na přejmenování místní knihovny
25.
 Žádost o spolupráci v projektu: Mělnická stomatologická pohotovost
26.
 Uvolněný byt v DPS
27.
 Schválení provozního řádu velkoobjemových kontejnerů, nebezpečného, komunálního, železa a
      biologicky rozložitelného odpadu
28.
 Seznámení s návrhem kulturních a sportovních akcí připravovaných na rok 2020
29.
 Přehled konání zastupitelstva obce Obříství v roce 2020
30.
 Návrh na zhotovení kovového odznaku se znakem obce
31.
 Rozpočtové opatření starostky č.12

Diskuze:  Vánoční koncert v kostele 20.12.2019,  Slavnostní otevření kultur. domu, Sjednání termínu schůzky na téma – provoz v kulturním domě. 

 v Obříství dne  6.12.2019

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.

6.12.2019 17.12.2019
Zaslání návrhu Vnějšího havarijního plánu provozovatele Spolana s.r.o. Neratovice k vyjádření 28.11.2019 30.12.2019
Rozpočtové opatření č.13 ze dne 27.11.2019 27.11.2019  
návrh střednědobého výhledu do roku 2022

návrh rozpočtu na rok 2020

26.11.2019  
Informace dle žádosti ve smyslu zákona č.106/1999 Sb... 26.11.2019  
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

18.11.2019  
Rozpočtové opatření č.12 ze dne 12.11.2019

Rozpočtové opatření č.11 ze dne 4.10.2019

15.11.2019  
Usnesení č.8/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 12.11.2019 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
13.11.2019  
Záměr o nájmu nemovitého majetku obce Obříství 12.11.2019 28.11.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 12.11.2019 od 18:00 hodin
4.11.2019 12.11.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 22.10.2019  
Usnesení č.7/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 15.10.2019 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
22.10.2019  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství 15.10.2019 od 18:00 hodin
4.10.2019 15.10.2019
Záměr o propachtování nemovitého majetku obce Obříství

Záměr o propachtování nemovitého majetku obce Obříství

17.09.2019  
Rozpočtové opatření č.10 ze dne 10.9.2019
Rozpočtové opatření č.9 ze dne 27.8.2019
Rozpočtové opatření č.8 ze dne 27.8.2019
17.09.2019  
Záměr o nájmu nemovitého majetku obce Obříství
příloha
11.9.2019 26.9.2019

Usnesení č.6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 10.9.2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
příloha 1 + příloha 2 + příloha 3

11.9.2019  
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - činnost odborného lesního hospodáře 11.9.2019 28.9.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 30.8.2019 30.9.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na
zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 10.9..2019 od 18:00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Souhlas s výsledkem výběrového řízení + souhlas s uzavřením SOD v rámci akce“Vybavení komunitní centra Obříství audiovizuální technikou“
4. Souhlas s výsledkem výběrového řízení + souhlas s uzavřením SOD v rámci akce „Vybavení komunitního centra Obříství nábytkem“
5. Souhlas s uzavřením SOD s PhDr. Janou Staňkovou , jejímž předmětem je administrace projektu „Vybudování komunitního centra v Obříství“ v rámci operačního programu IROP
6. Souhlas se zveřejněním záměru o výběru správce komunitního centra
7. Žádost o změnu ÚP obce Obříství pro pozemek p.č. 1871 v k.ú. Obříství
8. Nabídka na správu síťové infrastruktury v Komunitním centru Obříství
9. Žádost ZŠ Obříství o schválení Podmínek pronájmu tělocvičny, tenisového hřiště, auly a učebny v areálu ZŠ Obříství na školní rok 2019/2020
10. Žádost o přidělení bytu pro učitelku ZŠ Obříství
11. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy pro užívání pozemku p.č. 1720
12. Žádost Českého rybářského svazu, MO Obříství ve věci odkoupení a pronájmu pozemků
13. Schválení darovací smlouvy – přijetí pozemku p.č. 30/2
14. Rozpočtové opatření č. 8 schválené starostkou
15. Rozpočtové opatření k 10.9.2019
16.
Diskuze ,usnesení, závěr

V Obříství dne 30.8.2019

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecní úřadě.

30.8.2019 10.9.2019
Odpověď dle zákona č. 106/199 26.8.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
Obříství - rekonstrukce NN kNN náves, IE-12-6007507
Výstavba nového kabelového vedení NN a pojistkových skříní pro nové stávající odběrná místa, demontáž vrchního vedení NN a podpěrných bodů.
22.8.2019  
Veřejná vyhláška - Pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře v řízení s velkým počtem účastníků 13.8.2019 28.9.2019
Obec Zlosyň - Záměr pronájmu obecní hospody 29.7.2019  
Usnesení č.5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 17.7.2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 19.7.2019  
Rozpočtové opatření č.7 ze dne 15.7.2019 15.7.2019  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se pozměňuje stanovení PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) - rekonstrukce komunikace - silnice č. II/101, přechodná úprava silničního provozu na II/101, ul. Bedřicha Smetany a vedení objízdných tras po silnicích č. II/522, III/24214, III/24215, III/24216 - v katastrální území Obříství (708828), v obci Obříství (535133) a okolí 12.7.2019 29.7.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40

Doba konání: 17.7.2019 od 18:00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhu programu
3. Schválení Smlouvy s BHS spol.. s r.o., jejíž předmětem je výkon TDI investora na
akci „Chodník a přechod pro chodce Obříství“
4. Rozpočtové opatření č.7 schválené starostkou
5. Schválení Dodatku č. 6 k SOD č. 3/SML/2018 – Komunitní centrum Obříství
(Změnové listy č. 22 – 33 + prodloužení termínu dokončení stavby).
6. Diskuze ,usnesení, závěr
3.7.2019 17.7.2019
Závěrečný účet obce Obíství za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obříství
Rozpočtové opatření č.6 ze dne 11.6.2019
28.6.2019  

Usnesení č.4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 11.6.2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

17.6.2019  
Veřejná vyhláška - Obříství - rekonstrukce NN kNN náves , IE-12-6007507 11.6.2019 27.6.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění)
3.6.2019 19.6.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 11.6.2019 od 18:00 hodin
3.6.2019  
Projednání trvalé změny otevírací doby pošty v Obříství 31.5.2019  
Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

- rekonstrukce komunikace - silnice č. II/101, přechodná úprava silničního provozu na II/101,
ul. Bedřicha Smetany a vedení objízdných tras po silnicích č. II/522, III/24214, III/24215,
III/24216 v katastrální území Obříství
31.5.2019  
Volby do Evropského parlamentu (24.5-25.5.2019) - výsledky hlasování 27.5.2019  
Upozornění občanům - úplná uzavírka silnice II/101

Dopravně inženýrské opatření
22.5.2019  
Veřejná výzva 21.5.2019 1.7.2019
Rozpočtové opatření č.5 ze dne 15.5.2019 15.5.2019  
Závěrečný účet - návrh
Závěrečný účet - zpráva o přezkoumání hospodaření
15.5.2019 11.6.2019
Závěrečný účet Svazek obcí VKM 9.5.2019  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu 6.5.2019 22.5.2019
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu 3.5.2019 25.5.2019
Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Hostín u Vojkovic 29.4.2019  
Oznámení o době a konání voleb 29.4.2019  
Dražební vyhláška 29.4.2019 4.6.2019
Hromadný předpisný seznam 26.4.2019 27.5.2019
Rozpočtové opatření č.4 ze dne 16.4.2019 26.4.2019  
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 26.4.2019 27.5.2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 24.4.2019  
Usnesení č.3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 16.4.2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 23.4.2019  
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 9.4.2019 25.4.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 9.4.2019  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 16.4.2019 od 18:00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Žádost ZŠ Obříství o schválení účetní závěrky za rok 2018
4. Žádost ZŠ Obříství o schválení vyúčtování zálohové dotace na energie za rok 2018
5. Žádost MŠ Obříství o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018
6. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě mezí obcí Obříství a ČEZem Distribuce o zřízení věcného břemene-služebnosti inž.sítě pro stavbu kabelového vedení nízkého napětí na pozemku obce p.č. 845/4 pro vlastníky pozemku p.č. 845/21 a 845/4
7. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Přeložka plynovodní přípojky par.č. 31/3 „Komunitní centrum Obříství“
8. Žádost o prodej pozemku p.č.1600/10 a 1600/23 v k.ú. Obříství
9. Žádost společnosti KOMPAKTo poskytnutí dotace na umístění reklamy pro nákup soc.vozidla
10. Schválení ceníku služeb a prací JSDH Obříství
11. Výsledek projednání Koncepce rozvoje JSDH Obříství
12. Rozpočtové opatření starostky – č.3
13. Rozpočtové opatření č. 3 k 16.4.2019
14. ZL 18-21 Komunitní centrum Obříství
15. Diskuze ,usnesení, závěr

V Obříství dne 12.4.2019
 Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem
 Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě
5.4.2019 16.4.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazku měst a obcí VKM
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO /2018
3.4.2019  
Rozpočtové opatření č.3 2019 - zveřejněno 29.3.2019

Oznámení o změně některých položek ve schvéleném rozpočtu

29.3.2019  
veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost - Svoboda Martin
veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost - Svoboda Miroslav
veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost - Svobodová
29.3.2019  
Plánovaná odstávka ČEZ - 15.04.2019 (07:00 - 16:30)
Obříství - Obříství ul. K Větrolamu 87 , parc.č. 710/45 ul. Ke Hřbitovu 51
Obříství - 948359, 155, 242, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 76, 77, 81, 85, 86, parc.č. 1647/1
ul. V Chaloupkách parc.č. 1541/10
28.3.2019  
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 27.3.2019  
Obec Obříství vyhlašuje Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy Obříství 27.3.2019  
Usnesení č. 2/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obříství 26.3.2019  
Zveřejnění záměru o převodu hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce Obříství 26.3.2019 11.4.2019
Rozpočtové opatření č.2.2019 19.3.2019  
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
12.3.2019 28.3.2019
Usnesení - dražební vyhláška 8.3.2019 7.5.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 19.3.2019 od 18:00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Žádost ZŠ Obříství o schválení čerpání fondů za rok 2018
4. Žádost ZŠ Obříství o schválení plánu použití fondů v roce 2019
5. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace ceny oběda na rok 2019
6. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace nákladů na družinu na šk.rok 2019/20
7. Žádost ZŠ o schválení odpisového plánu na rok 2019
8. Žádost MŠ Obříství o schválení účetní závěrky za rok 2018
9. Žádost MŠ Obříství o schválení vyúčtování zálohové dotace na energie za rok 2018
10. Žádost MŠ Obříství o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018
11. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti inž.sítě pro stavbu vodovodního řadu a kanalizační stoky na pozemku obce p.č. 845/4
12. Schválení ceníku služeb a prací JSDH Obříství
13. Souhlas s prodejem malotraktoru VARI
14. Souhlas s bezúplatným převodem movitého majetku v DPS Farní charitě Neratovice
15. Souhlas s nákupem znaku Obříství
16. Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 1600/10 a 1600/23 v k.ú. Obříství
17. Souhlas s cenovou nabídkou na projektové práce, jejímž předmětem je řešení stávajícího přechodu „Na Štěpáně“
18. Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Obříství pro Farní charitu Neratovice
19. Žádost ČRS, z.s. MO Obříství o spolupráci v rámci úklidu okolo Labe
20. Průběžné financování výstavby KC Obříství
21. Výsledek výběru na zhotovitele na zakázku malého rozsahu „Chodník okolo KC Obříství“
22. Informace o částečné uzavírce silnice I/9 Obříství-Větrušice
23. Rozpočtové opatření č. 2 k 19.3.2019
24. Diskuze ,usnesení, závěr
 Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem
 Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě
8.3.2019 19.3.2019
Oznámení o výkonu topografických prací 4.3.2019 5.4.2019
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019 1.3.2019  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon + tabulka 27.2.2019  
Usnesení - dražební vyhláška 19.2.2019 25.3.2019
Rozpočtové opatření č.1.2019 29.1.2019  
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství - TJ SOKOL OBŘÍSTVÍ 29.1.2019  
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství - FARNÍ CHARITA NERATOVICE 29.1.2019  
Usnesení č.1/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.1.2019 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
25.1.2019  
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obříství-II. etapa / Komunikace, kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, zasakování pro výstavbu na parc.č. 75/95 a 75/96 k.ú. Obříství
23.1.2019 8.2.2019
Veřejnoprávní smlouva - přestupkové řízení 16.1.2019 1.2.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 22.1.2019 od 18:00 hodin
11.1.2019 22.1.2019
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
dle § 39 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM na léta 2020 až 2021
11.1.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) - oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Neratovice pro rok 2019
4.1.2019 22.1.2019
Záměr o propachtování nemovitého majetku obce Obříství 4.1.2019 22.1.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) - připojení sousední nemovitosti sjezdem, parc.č. 75/353, 75/354 v obci Obříství – k silnici II/101, ul. Mělnická, přechodná úprava silničního provozu na ulici Mělnická, parc.č. 1598/1, 1598/14
- v katastrální území Obříství (708828), v obci Obříství (535133)
2.1.2019 18.1.2019
Oznámení záměru 14.12.2018 31.12.2018
Usnesení č.7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 6.12.2018 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
11.12.2018  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) - zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici č. II/101 při akci EVROPA V OBŘÍSTVÍ, přechodná úprava silničního provozu na ulici Bedřicha Smetany - v katastrální území Obříství (708828), v obci Obříství (535133) 11.12.2018 27.12.2018
Rozpočet Obce Obříství na rok 2019

Střednědobý výhled do 2021

Rozpočtové opatření č.11.2018

Rozpočtové opatření č.10.2018

 

10.12.2018  
Svazek měst a obcí VKM - rozpočet na rok 2019 - návrh
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh
23.11.2018 31.12.2018
I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 6.12.2018 od 18:00 hodin
23.11.2018 6.12.2018
Oprava záměru o propachtování nemovitého majetku obce Obříství 21.11.2018 6.12.2018
Návrh střednědobého výhledu do roku 2021 - zveřejněno 20.11.2018 20.11.2018 6.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 - zveřejněno 20.11.2018 20.11.2018 6.12.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí + příloha 16.11.2018

 

 
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 31.10.2018, od 17:00 v zasedací místnosti OÚ 5.11.2018  
I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Obříství
 – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40 - 31.10.2018 od 18:00
22.10.2018  
Rozpočtové opatření č.9.2018 8.10.2018  
Oznámení o záměru - pacht zemědělských pozemků
Oprava záměru o propachtování nemovitého majetku obce Obříství
24.09.2018  
Rozpočtové opatření č.8.2018 21.9.2018  
Usnesení č.6/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 11.9.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 13.09.2018  
Oznámení o době a místě konání voleb
První zasedání okrsková volební komise
6.9.2018 6.10.2018
Návrh Programu Zasedání zastupitelstva obce Obříství, konané dne 11.9.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 31.8.2018  
Městský úřad v Neratovicích - ROZHODNUTÍ 20.8.2018  
Rozpočtové opatření č.7.2018 3.8.2018  
Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU 1.8.2018 17.8.2018
Usnesení č.5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 25.7.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 30.7.2018  
Výstraha - zvýšené nebezpečí požárů 30.7.2018  
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 30.7.2018 6.10.2018
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) - výstavba a napojení vodovodního řadu v obci Obříství - na místní komunikaci ul. Dušnická, přechodná úprava silničního provozu na ulici Dušnická a úplné uzavírky na uvedené komunikaci - v katastrální území Obříství (708828), v obci Obříství (535133) 12.7.2018 30.7.2018
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam 9.7.2018 8.8.2018
Volby do zastupitelstev měst a obcí
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Obříství
3.7.2018 6.10.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 28.6.2018 23.8.2018
Záměr prodeje 20.6.2018 9.8.2018
Závěrečný účet obce Obříství za rok 2017
Rozpočtové opatření č.6.2018
20.6.2018  

Usnesení č.4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 19.6.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

20.6.2018  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu 18.6.20187 4.7.2018
Návrh Programu Zasedání zastupitelstva obce Obříství, konané dne 19.6.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 8.6.2018 19.6.2018

Obec Obříství finančně podporuje zapsaný spolek AVES, se sídlem Kladno. Tento spolek se zabývá záchranou zraněných živočichů z volné přírody. V případě nálezu můžete volat na telefonní číslo 602 336 014.

8.6.2018  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Neratovice - odbor správních činností a dopravy vydává toto: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
8.6.2018 25.6.2018
Oprava povrchu Obříství - Větrušice 7.6.2018 25.6.2018
Návrh závěrečného účtu obce Obříství za rok 2017 sestavený v Kč ke dni 31.12.2017 4.6.2018 19.6.2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 23.5.2018  
Záměr o prodeji nemovitého majetku obce Obříství 21.5.2018 6.6.2018

Usnesení č.3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 24.4.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
+ Záměr o prodeji nemovitého majetku obce Obříství

27.4.2018  
Záměr o směně nemovitého majetku obce Obříství 27.4.2018 14.5.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
25.4.2018  
Návrh Programu zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 24.4.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 13.4.2018  
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu §18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017. 11.4.2018  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) na místní komunikace - ulice Spojovací, par.č. 1550/1, 710/18 a 710/38 v obci Obříství (535133), v katastrálním území Obříství (708828) za účelem výstavby nové vodovodní, plynové a kanalizační přípojky pro stavbu RD p.č. 844/22, ul. Spojovací, obec Obříství (535133) 5.4.2018 23.4.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) + tabulka 5.4.2018  
Rozpočtové opatření č.4.2018 5.4.2018  
Rozpočtové opatření č.3.2018 22.3.2018  
Návrh Programu zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 20.3.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 9.3.2018  
Rozpočtové opatření č.2.2018 2.3.2018  
 
UPOZORNĚNÍ Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny. Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Obříství, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Obříství.
INFORMACE Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů.