ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - 2020
Text oznámení Vyvěšeno
dne
Zveřejnění do dne
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnosti 2.12.2020  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2021-2023 27.11.2020 31.12.2020
Návrh rozpočtu měst a obcí VKM na rok 2021 27.11.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam 30.11.2020 31.12.2020
Oznámení o pokračování řízení 23.11.2020 8.12.2020
Návrh střednědobého výhledu do roku 2023 20.11.2020  
Návrh rozpočtu Obec Obříství na rok 2021 20.11.2020  
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2021-2023
18.11.2020 4.12.2020
Usnesení č.7/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 3.11.2020 od 18.00 hod.
v sále Komunitního centra v Obříství, Svatopluka Čecha 376, Obříství
11.11.2020  
Vyhlášení výběrové řízení na obsazení pracovního místa rederent stavebního úřadu na odboru výstavby MěÚ Kostelec nad Labem 9.11.2020  
Rozpočtové opatření č. 13.2020 - zveřejněno 3.11.2020

Rozpočtové opatření č. 12.2020 - zveřejněno 19.10.2020

5.11.2020  

Vážení spoluoobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala a zahájení prací na rekonstrukci vodovodní shybky pod řekou Labe, která je součástí přivaděče skupinového vodovodu KSKM a bude probíhat nedaleko obce Obříství , na obou březích Labe v říčním km 844,8. Tato lokalita se nachází v úseku ze sjezdu komunikace II/101 před prodejem thújí a bývalé plynové čerpací stanice.

Stávající vodovodní shybka je součástí páteřního řadu Hostin-Dolany, který je jedním ze základních prvků skupinového vodovodu. Shybka byla vybudována ve druhé polovině šedesátých let minulého století. Při její výstavby byla použita technologie výstavby s uložením potrubí do předem připravené rýhy pod hladinou vody řeky.

V současnosti je však jedna z větví kvůli špatnému technickému stavu (trhliny) odpojena ze systému a přívod pitné vody do vodojemu Dolany a zásobovací řady obcí napojených na tento páteřní řad je závislý pouze na jediném rameni shybky. Provozované zařízení vodovodní shybky není ve vyhovujícím technickém stavu .

Tato skutečnost výrazným způsobem zvyšuje riziko problémů se zajištěním zásobování pitnou vodou v případě jakékoliv poruchy na objektech shybky.

Z důvodu náročného technologického postupu bude v tomto úseku na obou březích zábor pozemků pro staveniště a také vytvoření startovacích jam . Znamená to, že cesta podél Labe v těchto místech bude po celou dobu výstavby  přerušena a uzavřena z obou stran.

Příjezd na staveniště je možný po stávajících komunikacích ze silnic I. třídy č. 9 (Praha – Mělník) a II. třídy č. 101 (směr Obříství) .Před zahájením stavby budou na pozemních komunikacích č. I/9 a II/101 umístěna dopravní informativní značení.

Jitka Zimová – starostka obce Obříství

29.10.2020  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství 23.10.2020 3.11.2020
Zveřejnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 21.10.2020  

S ohledem na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření dochází k omezení úředních hodin Obecního úřadu Obříství

PONDĚLÍ: 8:00 - 10:00 HODIN 14:00 – 17:00 HODIN
STŘEDA: 8:00 - 10:00 HODIN 14:00 – 17:00 HODIN

V ostatních dnech je obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

Osobní kontakt je možné nahradit písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
e-mail OÚ: obec.obristvi@obristvi.cz
e-mail starostka: zimova@obristvi.cz
e-mail místostarostka: sulcova@obristvi.cz
e-mail matrika, účetní: salova@obristvi.cz
e-mail pokladna, evidence obyvatel:
nova@obristvi.cz

telefon pevná linka: 315685000, 315685035, 315674513

mob.telefon OÚ: 724181108, 724880712, 737719898

9.10.2020  
TELEFONNÍ ČÍSLA pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku

Umístění volebních stanovišť

26.9.2020  
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
dle § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí http://www.svazekvkm.cz/rozpocty-a-vyhledy/.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v budově Obecního úřadu Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice.
Doba trvání zveřejnění: do doby schválení závěrečného účtu za další rozpočtový rok.
26.9.2020 30.6.2021
22.9.2020  
Rozpočtové opatření č. 11.2020 - zveřejněno 9.9.2020
Rozpočtové opatření č. 10.2020 - zveřejněno 8.9.2020
Rozpočtové opatření č. 9.2020 - zveřejněno 29.8.2020
21.9.2020  
Usnesení č.6/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 8.9.2020 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství, Svatopluka Čecha 40, Obříství 11.9.2020  
Starosta obce Tišice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa 11.9.2020  
Oznámení o době a místu konání voleb 98.9.2020  
Obecní úřad Obříství - vyrozumění

 

9.9.2020  
První zasedání okrskové volební komise 3.9.2020  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu
Doba konání: 8.9.2020 od 18:00 hodin

Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Žádost ZŠ o schválení nového odpisového plánu na rok 2020
4. Přijetí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb.,
   o kompenzačním bonusu
5. Cenová nabídka na zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu chodníku a veřejného osvětlení
    v lokalitě na Štěpáne + projektová dokumentace výstavby místní komunikace K Lamberku
6. Informace ohledně projektu „Sázíme budoucnost“ ve spolupráci s Tipsport a Nadace
    Partnerství – výsadba aleje
7. Rozpočtové opatření č.8 – schvalované starostkou
8. Rozpočtové opatření č. 9 – schvalované zastupitelstvem obce
9. Rozpočtové opatření č. 7 k 4.8.2020
10. Informace ohledně voleb do zastupitelstva Středočeského kraje, konaných dne 2. a 3.10.2020
11. Diskuze, usnesení a závěr

v Obříství dne 28.8.2020
Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
28.8.2020 8.9.2020
Rozpočtové opatření č. 7.2020

Rozpočtové opatření č. 8.2020

12.8.2020  
Usnesení č.5/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 4.8.2020 od 18.00 hod. v sále kulturního centra v Obříství č.p. 376 5.8.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 27.7.2020 27.8.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – sál Komunitního centra , Svatopluka Čecha č.p. 376
Doba konání: 4.8.2020 od 18:00 hodin
Program:

1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Informace ohledně výsledku výběrového řízení na akci „NTL plynovod a změna zdroje
tepla a TUV MŠ Obříství“
4. Informace ohledně výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce kotelny v ZŠ
Obříství“
5. Cenová nabídka na zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu chodníku a
veřejného osvětlení v lokalitě na Štěpáne + projektová dokumentace výstavby místní
komunikace K Lamberku
6. Rozpočtové opatření č. 7 k 4.8.2020
7. Diskuze, usnesení a závěr

v Obříství dne 23.7. 2020
Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
23.7.2020  
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020, Informace o počtu a sídlech volebních okrsků: počet okrsků 1, sídlo volebního okrsku: Komunitní centrum Obříství 20.7.2020  
Usnesení č.4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 30.6.2020 od 18.00 hod. v sále kulturního centra v Obříství č.p. 376
+ Podmínky pronájmu tělocvičny
2.7.2020  
Rozpočtové opatření č. 6.2020 30.6.2020  
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Obříství ve zkráceném postupu 26.6.2020 5.8.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – sál Komunitního centra , Svatopluka Čecha č.p. 376
Doba konání: 30.6.2020 od 18:00 hodin
Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Realizace projektu „Rekonstrukce havarijního stavu kotelny v ZŠ Obříství“
4. Realizací projektu „Vybudování samostatné kotelny v MŠ Obříství“
5. Souhlas s realizací kulturního programu „Rozloučení s prázdninami“ (odpolední program
pro děti + večerní promítání letního kina v areálu TJ Sokol Obříství“
6. Odměna pro knihovnici za práci spojenou se stěhováním knihovny do budovy KC
Obříství
7. Příkazní smlouva č. 202019 s Mgr. Ondřejem Staňkem za zpracování monitorovacích
zpráv k udržitelnosti projektu „Vybudování komunitního centra“
8. Oprava znění bodu č. 5 v Usnesení č. 3/2020
9. Rozpočtové opatření č.5 schválené starostkou dne 20.5.2020
10. Rozpočtové opatření č.6 ke dni 29.6.2020 (schvaluje ZO)
11. Projednání odměny pro starostku
12. Diskuze, usnesení a závěr

v Obříství dne 19.6. 2020
Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
19.6.2020 29.6.2020
Veřejná vyhláška - záplavové území 11.6.2020 29.6.2020
Rozpočtové opatření č.5.2020 8.6.2020  
závěrečný účet Obce Obřístvbí za rok 2019

Rozpočtové opatření č.4.2020 - zveřejněno 25.05.2020

25.5.2020  
Usnesení č.3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 19.5.2020 od 18.00 hod.
v sále kulturního centra v Obříství č.p. 376

+ čerpání fondů 2019 a 2020

22.5.2020  
Odpověď dle zák. 106/199 Sb.

Odpověď dle zák. 106/199 Sb.

18.5.2020  
Svazek měst a obcí VKM - 1
Svazek měst a obcí VKM -
2
Svazek měst a obcí VKM -
3
Svazek měst a obcí VKM -
4
14.5.2020

 

1.6.2020

 

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na
zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – sál Komunitního centra , Svatopluka Čecha č.p. 376
Doba konání: 19.5.2020 od 18:00 hodin

Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Žádost ZŠ Obříství o schválení účetní závěrky za rok 2019
4. Žádost ZŠ Obříství o schválení vyúčtování zálohové dotace na energie a opravy za rok 2019
5. Žádost ZŠ Obříství o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2019
6. Žádost ZŠ Obříství o schválení čerpání fondů za rok 2019
7. Žádost ZŠ Obříství o schválení plánu použití fondů v roce 2020
8. Žádost MŠ Obříství o schválení účetní závěrky za rok 2019
9. Žádost MŠ Obříství o schválení vyúčtování zálohové dotace na energie a opravy za rok 2019
10. Žádost MŠ Obříství o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018
11. Schválení účetní závěrky obce Obříství za rok 2019
12. Schválení závěrečného účtu obce Obříství za rok 2019
13. Schválení kroniky obce Obříství za rok 2019 zpracovanou Eduardem Sitařem
14. Souhlas s vybudováním VO na návsi v součinnosti se stavbou „NN rekonstrukce návsi
Svatopluka Čecha“
15. Rozpočtové opatření č. 4 k 19.5.2020
16. Diskuze, usnesení a závěr

v Obříství dne 11.5.2020
Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
Upozorňuji na skutečnost, že z důvodu osobní účasti členů zastupitelstva a veřejnosti je
stanoveno krizové opatření ve dvou povinnostech:
1. Povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem
2. Povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m
11.5.2020  
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 7.5.2020  
Rozpočtové opatření č.3.2020 4.5.2020

 

 
Konkursní řízení na funkci ředitele - ředitelky  Mateřské školy Kly - Lom 4.5.2020 29.5.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Středočeský kraj - Zpráva OBEC
návrh závěrečného účtu 2019
30.4.2020 19.5.2020
Usnesení č.2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 21.4.2020 od 18.00 hod. v sále kulturního centra v Obříství č.p. 376 24.4.2020  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020. 27.4.2020 27.5.2020
POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 20. DUBNA 2020 20.4.2020  
Rozpočtové opatření č.2.2020 - zveřejněno 15.04.2020 15.4.2020  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na
zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – sál Komunitního centra, Svatopluka Čecha 376
Doba konání: 21.4.2020 od 18:00 hodin
Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Předložení návrhu zastavovací studie pro pozemek p.č. 75/172
4. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace ceny oběda na rok 2020
5. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace nákladů na družinu na rok 2020
6. Žádost ZŠ Obříství o schválení odpisového plánu na rok 2020
7. Žádost o odkup pozemků v majetku obce Obříství
8. Vyúčtování kulturní akce – otevření Komunitní centra Obříství
9. Vyúčtování kulturní akce – dětský karneval
10. Revokace bodu č. 7 Usnesení č. 1/2020 – souhlas ZO s poskytnutím mimořádné odměny
starostce
11. Schválení Servisní smlouvy pro poskytování servisních služeb na zařízení VOX pro obec
Obříství
12. Majetkoprávní vypořádání stavby jezu – návrh Kupní smlouvy č. D994190389
13. Uvolněný byt v DPS – výběr nájemníka
14. Revokace bodu č.16 v Usnesení č. 1/2020
15. Souhlas s doplněním ceníku pro náhradu nákladů v nebytových prostorách KC Obříství
16. Revokace bodu č. 4 z Usnesení 8/2019
A) Souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na prodej nově vzniklého pozemku p.č. 72/32 v k.ú.
Obříství
17. Žádost Ludvíka Hesse o finanční příspěvek na provoz Babyboxu v Mělníku
18. Informace o vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2019
19. Souhlas s nákupem hrnků se znakem Obříství
20. Informace – Kritéria pro přijímání dětí v MŠ Obříství
21. Souhlas se žádostí Spolku Bratrství ohledně sídla Spolku na adrese obecního úřadu
22. Nabídka SMS služby s.r.o. na uzavření rámcové smlouvy v rámci vypořádávání autorských
práv
23. Souhlas se změnou č. 1 ÚP Oříství zkráceným postupem pro všechny navrhované lokality –
dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje
24. Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro jednotku SDH Obříství , jejímž předmětem je
pořízení nového dopravního automobilu
25. Žádost o slevu z nájmu neb. prostor z důvodu uzavření provozovny nařízení vládou ČR
26. Žádost společnosti Kompakt o příspěvek na pořízení soc. automobilu
27. Rozpočtové opatření č.2 k datu 17.3.2020 schváleno starostkou
28. Rozpočtové opatření č. 3 schvalované zastupitelstvem obce k 21.4.2020
29. Nabídka společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na začlenění obce do studie na
protipovodňovou ochranu
30. Delegování starostky a náhradníka k zastupování na všech řádných a mimořádných valných
hromadách VKM v roce 2020
31. Diskuze, usnesení a závěr

v Obříství dne 9.4.2020
Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
Upozorňuji na skutečnost, že z důvodu osobní účasti členů zastupitelstva a veřejnosti je
stanoveno krizové opatření ve dvou povinnostech:
1. Povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem
2. Povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.

9.4.2020 21.4.2020
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
- hromadný předpisný seznam čj. 1534252/20/2100-11460-200796
8.4.2020  
OZNÁMENÍ Obecního úřadu Obříství ze dne 7.4.2020
Czech POINT - místo kontaktní správy OTEVŘENO V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH
V PONDĚLÍ A VE STŘEDU
V OSTATNÍCH NEODKLADNÝCH ÚŘEDNÍCH PŘÍPADECH JE ÚŘAD OTEVŘEN
S OMEZENÝM ROZSAHEM ÚŘEDNÍCH HODIN
PONDĚLÍ: 8:00 - 9:30 HODIN 15:00 – 16:30 HODIN
STŘEDA: 8:00 - 9:30 HODIN 15:00 - 16:30 HODIN
Osobní kontakt je možné nahradit písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
Žádáme občany, aby úřad navštívily jen v nutných případech a za předpokladu dodržení všech hygienických předpisů.
Tel. č. 315685000, 315674513, 315685035
e-mail: obec.obristvi@obristvi.cz
7.4.2020  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 6.4.2020  

Zápis ze zasedání krizového štábu obce Obříství
Konaného dne 16.3.2020 v zasedací místnosti obecního úřadu

 

18.3.2020  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu 18.3.2020  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 18.3.2020  

Obecní úřad Obříství oznamuje,
že v úterý 17.3.2020 se ruší zasedání zastupitelstva obce

 

17.3.2020  
12.3.2020  
12.3.2020  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na
zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 17.3.2020 od 18:00 hodin
Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Předložení návrhu zastavovací studie pro pozemek p.č. 75/172
4. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace ceny oběda na rok 2020
5. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace nákladů na družinu na rok 2020
6. Žádost ZŠ Obříství o schválení odpisového plánu na rok 2020
7. Žádost o odkup pozemků v majetku obce Obříství
8. Vyúčtování kulturní akce – otevření Komunitní centra Obříství
9. Vyúčtování kulturní akce – dětský karneval
10. Zrušení bodu č.7 v Usnesení č. 1/2020
11. Schválení Servisní smlouvy pro poskytování servisních služeb na zařízení VOX pro obec Obříství
12. Majetkoprávní vypořádání stavby jezu – návrh Kupní smlouvy č. D994190389 – kupující Povodí Labe s.p.
13. Uvolněný byt v DPS – výběr nájemníka
14. Revokace bodu č.16 v Usnesení č. 1/2020
15. Souhlas s novým návrhem nového ceníku pro náhradu nákladů v nebytových prostorách KC Obříství
16. Souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na prodej nově vzniklého pozemku p.č. 72/32 v k.ú. Obříství
17. Žádost Ludvíka Hesse o finanční příspěvek na provoz Babyboxu v Mělníku
18. Informace o vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2019
19. Souhlas s nákupem hrnků se znakem Obříství
20. Rozpočtové opatření č.2 k datu 17.3.2020
21. Informace – Kritéria pro přijímaní dětí v MŠ Obříství
22. Souhlas se žádostí Spolku Bratrství ohledně sídla Spolku na adrese obecního úřadu
23. Informace o stavebních opravách a úpravách na obecním majetku
24. Diskuze, usnesení a závěr
v Obříství dne 6.3.2020

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.

6.3.2020 17.3.2020
Oznámení páté úplné aktualizace územně analytických podkladů ... 3.3.2020 19.3.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
(podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění)
- zajištění havarijního stavu mostu ev.č. 101 - 064 v katastru obce Obříství - na silnici č. II/101,
přechodná úprava silničního provozu na II/101
- katastrální území Obříství (708828), mezi obcemi Obříství a Chlumín
21.2.2020 9.3.2020
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu 20.2.2020 9.3.2020
Rozpočtové opatření č.1.2020 3.2.2020  
Záměr prodat nemovitý majetek obce Obříství v katastrálním území Kly a to pozemku
st.p.č. 577 o výměře 54 m2 (zastavěná plocha a nádvoří ) v k.ú. Kly, na LV 743.
27.1.2020 12.2.2020
Usnesení č.1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 21.1.2020 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 27.1.2020  
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství
Farní charita Neratovice
Český rybářský svaz MO Obříství
TJ Sokol Obříství
22.1.2020  
Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění)
- oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Neratovice pro
rok 2020
13.1.2020 29.1.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 21.1.2020 od 18:00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Rozpočtové opatření č.1 k datu 21.1.2020
4. Zvýšení pokladního limitu na OÚ
5. Souhlas s počtem zaměstnanců pro OÚ Obříství v roce 2020
6. Schválení odměny pro zastupitele
7. Přijetí sponzorského daru od firmy Arboeko s.r.o.
8. Revize Jednacího řádu obecního zastupitelstva Obříství
9. Uvolněný byt v DPS
10. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti , parc.č. 845/6, 845/7 v k.ú. Obříství
11. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti , parc.č. 844/1 v k.ú. Obříství
12. Schválení ceníku za služby v komunitním centru

Diskuze: Slavnostní otevření komunitního centra 31.1.2020
Informace o provozu v komunitním centru
10.1.2020 21.1.2020
 
UPOZORNĚNÍ Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny. Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Obříství, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Obříství.
INFORMACE Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů.