ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - 2020 / 2021
Text oznámení Vyvěšeno
dne
Zveřejnění do dne
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství 20.9.2021  
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost 20.9.2021 6.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
16.9.2021  
Opatření obecné povahy č. 1/2021 o vydání změny č. 1 ÚP Obříství
Územní plán obce Obříství + vydání změny
15.9.2021  
Rozpočtové opatření č. 8.2021 15.9.2021  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu
Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství
Doba konání: 14.9.2021 od 18:00 hodin
Návrh Programu:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Souhlas s uzavřením Smlouvy o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028461 VB 02 název stavby: Obříství,
kNN pro p.č. 75/54, Labská – ČEZ Distribuce,a.s.
4. Souhlas obce Obříství s přijetím dotace ve výši 300 tis.Kč z KÚ Středočeského kraje ,
ev.č. HAS/DOP/044317/2021 + pověření starostky k podpisu smlouvy
5. Souhlas obce s přijetím dotace ve výši 165 753,00 Kč z KÚ Středočeského kraje, ev.č.
KUL/OKP/045047/2021 + pověření starostky k podpisu Smlouvy
6. Žádost společnosti Vantage Towers s.r.o. , Závišova 502/5, Praha 4, zastupující společnost
Vodafon Czech Republic a.s., o odkup pozemku p.č. 1940 v k.ú. Obříství
7. Vydání změny č. 1 Územního plánu obce Obříství
8. Posouzení žádostí o změnu č.2 ÚP Obříství + Rozhodnutí o zahájení změny č. 2 ÚP
Obříství
9. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 – o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství dle § 59 odst.4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
10. Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství dle § 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
11. Rozpočtové opatření č. 6 + 7 , schválené starostkou obce
12. Rozpočtové opatření č. 8 k 14.9.2021
13. Diskuze, Usnesení, závěr

v Obříství dne 3.9.2021

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
Zasedání zastupitelstva se od 1.3.2021 konají za obvyklých podmínek. Je ale nutné užití
respirátoru a dodržení rozestupu 2 m.
3.9.2021  
Rozpočtové opatření č. 7.2021  - zveřejněno 2.8.2021
Rozpočtové opatření č. 6.2021 - zveřejněno 2.8.2021
2.8.2021  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 28.7.2021  
Usnesení č.4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 29.6.2021 od 18.00 hod.
v sále Komunitního centra v Obříství, Svatopluka Čecha 376, Obříství
7.7.2021  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Rozpočtové opatření č.5.2021
Závěrečný účet Obce Obřístvbí za rok 2020
30.6.2021  
Veřejná vyhláška změna č.2 ÚP Kly 29.6.2021  
4. Výroba dřevěných vchodový dveří do Památníku Svatopluka Čecha, ul. Bedřicha Smetany č.p. 83, dle Závazného stanoviska Národního památkového ústavu. Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství do 9.7.2021 do 12.00 hod. 22.6.2021  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – sál komunitního centra,
Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství
Doba konání: 29.6.2021 od 18:00 hodin

Návrh Programu:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Souhlas s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-6028995/4, ev.č. 80/SML/2021, Obříství, prodloužení kabelového vedení pro připojení pojistkové skříně – ČEZ Distribuce,a.s.
4. Souhlas obce Obříství ohledně přebírání vodovodu do majetku obce Obříství od soukromých investorů
5. Souhlas uzavřením Smlouvy o nájmu nemovitého majetku pro žadatele Obnova Polabí z.ú., v rámci „Revitalizace území nivy potoka Černávka a Chlumínského potoka v k.ú. Obříství“
6. Souhlas s darem přijímačů bezdrátového rozhlasu jednotlivým občanům
7. Výběr hracího-sportovního prvku, pořízeného v rámci Darovací smlouvy ORLEN Unipetrol
8. Přijetí dotace z prostředků Ministerstva vnitra , IČ 014D241001138 na realizaci akce DA pro JSDH
9. Souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství v rámci organizace destinačního managementu s organizací Turistická oblast Mělnicko-Kokořínsko, IČ08291438
10. Cenová nabídka geodetické kanceláře Tesařík a Frank na geodetické práce pro projekt „Obnova alejí“ + souhlas se změnou rozpočtu ve výdajích
11. Revokace bodu č. 20 v Usnesení č. 3/2020 z 11.5.2021
12. Informace ohledně výsledku kontroly projektu „Vybudování komunitního centra“
13. Schválení závěrečného účtu obce Obříství za rok 2020
14. Nabídka prodeje vlastních akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
15. Navýšení rozpočtu ve výdajích na sanaci mostní konstrukce mostku na Brůdku
16. Návrh ceníku za nájem hrobového místa na hřbitově v Obříství
17. Souhlas s uzavřením Darovací smlouvy mezi FTV Prima, spol. s r.o. a obcí Obříství, jejímž předmětem je dar 1x Infopanel , 1x vybavení odpočívadla, 1x panel Pexeso
18. Posouzení cenových nabídek na akustické úpravy v KC Obříství
19. Informace ředitelky MŠ ohledně průběhu zápisu do MŠ Obříství pro šk.rok 2021/2022
20. Informace o neposkytnutí dotace z prostředků MMRna projekty „rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ“ a „Rekonstrukce komunikace K Lamberku
21. Výsledek výběrového řízení „Oprava místní komunikace K Lamberku“ + Navýšení rozpočtu ve výdajích pro rok 2021
22. Souhlas s uzavřením Smlouvy o dílo s Liborem Benešem, jejímž předmětem je výkon TDI v rámci stavební akce „Rekonstrukce ulice K Lamberku“ + navýšení rozpočtu ve výdajích
23. Výsledek výběrového řízení na pořízení „Malotraktor + sekačka + příslušenství“
24. Navýšení rozpočtu ve výdajích pro výměnu kotlů v Domě s pečovatelskou službou
25. Předložení cenové nabídky Ing. Tarabové pro znalecký posudek RD – Povodňové domy
26. Rozpočtové opatření č. 5 k 29.6.2021
27. Diskuze, Usnesení, závěr

v Obříství dne 18.6.2021

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
Zasedání zastupitelstva se od 1.3.2021 konají za obvyklých podmínek. Je ale nutné užití respirátoru a dodržení rozestupu 2 m.
18.6.2021 29.6.2022
SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM
Svazek měst a obcí VKM, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, IČ 71192766, www.svazekvkm.cz
ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2020
11.6.2021 30.6.2022

OZNÁMENÍ O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO ROK 2021
(v souladu se Směrnicí č.38 obce Obříství ze dne 14.12.2017, s účinností od 15.12.2017, čl. 5 a čl. 6)

Obecní úřad Obříství oznamuje záměr:

Výměna 1 ks plynového kotle v Nájemním domě č.p. 261 a výměna 2 ks plynových kotlů v Domě s pečovatelskou službou č.p. 260. Podrobnější informace, místo a termín pro podání nabídek je p. Šulcová, Obecní úřad Obříství, do 21.6.2021 do 10.00 hod.

7.6.2021  
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
- Labe
- Dunaj
- Odra
2.6.2021 18.6.2021
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
- Labe
2.6.2021 18.6.2021

OZNÁMENÍ O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO ROK 2021

(v souladu se Směrnicí č.38 obce Obříství ze dne 14.12.2017, s účinností od 15.12.2017, čl. 5 a čl. 6)

Obecní úřad Obříství oznamuje záměr:

Nátěr protihlukové stěny v lokalitě Na Tarase, podél komunikace II/101. Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství do 7.6.2021 do 10.00 hod.

28.5.2021  
Usnesení č.3/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 11.5.2021 od 18.00 hod.
v sále Komunitního centra v Obříství, Svatopluka Čecha 376, Obříství
21.5.2021  
Záměr pronájmu nemovitého majetku obce Obříství 20.5.2021  
návrh závěrečného účtu Obce Obřístvbí za rok 2020
Příloha - Zpráva pro obec
18.5.2021 19.6.2021
Rozpočtové opatření č. 4.2021 13.5.2021  
Oznámení o opakovaném veřejném projednávání upraveného návrhu změny č. 1 ÚP Obříství
Příloha RAR
12.5.2021  
Rozpočtové opatření č. 3.2021 4.5.2021  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – sál komunitního centra,
Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství
Doba konání: 11.5.2021 od 18:00 hodin


Návrh Programu:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Souhlas s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-
60075707/VB/1 Obříství, rekonstrukce NN-kNN – ČEZ Distribuce,a.s.
4. Zrušení bodu č. 16 v Usensení č. 2/2021 - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010270/VB/01 mezi Obcí Obříství a
ČEZem Distribuce, a.s., název stavby: Obříství-rekonstr.vedení NN, Na Štěpáně
5. Žádost ČEZu o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010270/VB/01 mezi Obcí Obříství a ČEZem
Distribuce, a.s., název stavby: Obříství-rekonstr.vedení NN, Na Štěpáně
6. Vyjádření zástupce z.ú. Obnovy Polabí k požadavkům obce ohledně pronájmu pozemků
za účelem revitalizace vodního toku Károvka
7. Rozhodnutí o delegaci starostky a jejich náhradníků, jako zástupců obce Obříství
k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti VKM
Kladno-Mělník
7a. Pozvánka a program na Valnou hromadu svolanou představenstvem a.s. Vodárny Kladno-
Mělník, konanou dne 27.5.2021 v Kladně
8. Úprava rozpočtu ve výdajích o částku 65 000,00 na již schválenou investici – dopadová
plocha k dětské pyramidě
9. Návrh darovací smlouvy od s.r.o. ORLEN Unipetrol RPA, Litvínov na poskytnutí daru ve
výši 50 000,00 Kč
10. Nabídka na vypracování PD k akci „Revitalizace alejí v k.ú. Obříství a Úpor“ + souhlas se
změnou rozpočtu ve výdajích
11. Žádost TJ Sokol Obříství o změnu využití fin.prostředků pro rok 2021, případně navýšení
rozpočtu
12. Poděkování společnosti KOMPAKT za poskytnutí fin.prostředků na projekt „Sociální
automobil“ pro Charitu Neratovice
13. Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „Obec Obříství-Dopravní
automobil – pro JSDH“
14. Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „Komunální malotraktor
Obříství“
15. Informace ohledně návrhu pořizovatele a zpracovatele změny č. 1 ÚP Obříství + Návrh
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 39/SML/2019 pro Ing.arch.Pokojovou za opakované
veřejné projednání změny č.1 ÚP Obříství + souhlas s navýšením rozpočtu ve výdajích
16. Informace MV ČR ohledně problematiky poplatků spojených s uzavíráním manželství
17. Žádost o výkup pozemku p.č. 1021/3 o výměře 18m2
18. Rozpočtové opatření k 11.5.2021
19. Diskuze, Usnesení, závěr


v Obříství dne 30.4.2021

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
Zasedání zastupitelstva se od 1.3.2021 konají za obvyklých podmínek. Je ale nutné užití
respirátoru a dodržení rozestupu 2 m.
30.4.2021 11.5.2021
Návrh závěrečného účtu SMAO VKM

Výkaz zisku a ztráty

16.4.2021 11.5.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020

Rozvaha

16.4.2021 11.5.2021
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
 

Příloha - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

16.4.2021 11.5.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) - rekonstrukce povrchu komunikace - silnice č. II/101, přechodná úprava silničního provozu na II/101 s částečnou uzavírkou silnice bez nařízení objížďky - v katastrální území Obříství (708828), Chlumín (651842) a okolí 7.4.2021 23.4.2021
V souladu s ust. § 39 ost. 1) zákona č. 128/2000 Sb.., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje svůj záměr pronajmout nemovitý majetek obce Obříství, a to:
Nebytové prostory ve stavbě občanského vybavení č.p. 18 , která je součástí pozemku stp. 29/1 v k.ú. a obci Obříství, okres Mělník, které jsou v majetku obce Obříství
7.4.2021 30.4.2021
Rozpočtové opatření č. 2.2021 - zveřejněno 29.3.2021 29.3.2021  
Usnesení č.2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 16.3.2021 od 18.00 hod.
v sále Komunitního centra v Obříství, Svatopluka Čecha 376, Obříství
23.3.2021  
Žádost o informace ve smyslu zák. č. 106/1999Sb 11.3.2021  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Místo konání: Obec Obříství – sál komunitního centra, Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství
Doba konání: 16.3.2021 od 18:00 hodin

Návrh Programu:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Projednání změny č.1 Územního plánu
4. Žádost ZŠ Obříství o schválení účetní závěrky za rok 2020
5. Žádost ZŠ Obříství o schválení vyúčt. zál. dotace na energie a opravy za rok 2020
6. Žádost ZŠ Obříství o schválení hospodářského výsledku za rok 2020
7. Žádost ZŠ Obříství o schválení plánu použití fondů v roce 2021
8. Žádost ZŠ Obříství o schválení čerpání fondů za rok 2020
9. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace ceny oběda na rok 2021
10. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace nákladů na družinu za r.2020
11. Žádost ZŠ Obříství o schválení odpisového plánu na rok 2021
12. Žádost MŠ Obříství o schválení účetní závěrky za rok 2020
13. Žádost MŠ Obříství o schválení vyúčt.zál. dotace na energie a opravy za rok 2020
14. Žádost MŠ Obříství o souhlas s rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
15. Informace o zřízení terminálu platebních karet na obecním úřadě Obříství
16. Souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
     č. IE-12-6010270/VB/01 mezi Obcí Obříství a ČEZem Distribuce, a.s., název stavby: Obříství-
     rekonstr.vedení NN, Na Štěpáně
17. Žádost o slevu nájemného nebytových prostor v majetku obce
18. Vyhlášení záměru o pronájmu nebytových prostor v č.p. 18
19. Informace o výběru dodavatele kamerového systému do komunitního centra
20. Informace o zahájení stav.prací na rekonstrukci komunikace II/101 Obříství, Chlumín
21. Informace o probíhajících pracích na vodovodní shybce Obříství
22. Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
23. Rozpočtové opatření k 16.3.2021
24. Diskuze, Usnesení, závěr

v Obříství dne 5.3.2021

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
Zasedání zastupitelstva se od 1.3.2021 konají za obvyklých podmínek. Je ale nutné užití respirátoru a dodržení rozestupu 2 m.
5.3.2021  
Výroční zpráva - rok 2020 - 106/1999 Sb 26.2.2021  
Rozpočtové opatření č. 1.2021 - zveřejněno 10.2.2021 10.2.2021  
Usnesení č.1/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 26.1.2021 od 18.00 hod.
v sále Komunitního centra v Obříství, Svatopluka Čecha 376, Obříství
2.2.2021  
Ministerstvo zemědělství - ROZHODNUTÍ o odvolání účastníků řízení 20.1.2021 5.2.2021
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – sál komunitního centra,
Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství
Doba konání: 26.1.2021 od 18:00 hodin

Návrh Programu:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Schválení změny č.1 – územního plánu obce Obříství
4. Nabídka akceptace platebních karet + zřízení bankomatu
5. Posouzení nabídek na pořízení kamerového systému do komunitního centra
6. Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
7. Žádost společnosti Kompakt na poskytnutí finančního příspěvku formou odkupu reklamní plochy pro pořízení vozidla pro Farní Charitu
8. Výběr zhotovitele na výměnu zářivek v ZŠ Obříství
9. Schválení počtu zaměstnanců pro OÚ Obříství v roce 2021
10. Rozpočtové opatření k 26.1.2021
11. Diskuze, Usnesení, závěr

v Obříství dne 15.1.2021
15.1.2021  
Rozpočet na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 - Svazek měst a obcí VKM 13.1.2021 31.1.2022
OZNÁMENÍ O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU II
Výměna zářivek v počtu 348 ks v ZŠ Obříství.
Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství do 22.1.2021 do 12.00 hod.
13.1.2021 22.1.2021
Rozpočtové opatření č. 15.2020 13.1.2021  
Usnesení č.8/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 15.12.2020 od 18.00 hod. v sále Komunitního centra v Obříství, Svatopluka Čecha 376, Obříství 18.12.2020  
Střednědobý výhled do roku 2023 - schválený
Rozpočet Obec Obříství na rok 2021 - schválený
Rozpočtové opatření č. 14.2020
18.12.2020  

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství - Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Místo konání: Obec Obříství – sál komunitního centra, Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství
Doba konání: 15.12.2020 od 18:00 hodin

Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Schválení střednědobého výhledu obce Obříství do konce 2023
4. Schválení rozpočtu obce Obříství v příjmech i výdajích na rok 2021 včetně ukazatelů rozpočtu 4.1
5. Schválení závazných ukazatelů pro ZŠ Obříství
6. Schválení závazných ukazatelů pro MŠ Obříství
7. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro Farní Charitu Neratovice pro rok 2021
8. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro TJ Sokol Obříství pro rok 2021
9. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro Český rybářský svaz MO Obříství pro rok 2021
10. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro Obřístevský spolek májový pro rok 2021
11. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro AVES Kladno pro rok 2021
12. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro Maltézskou pomoc pro rok 2021
13. Schválení Darovací Smlouvy o poskytnutí daru pro Knihovnu Mladá Boleslav
14. Žádost S.N. - o doplacení částky DPH v rámci stavby „Plynofikace MŠ“
15. Uzavření směnné smlouvy s D.K. – dle záměru o směně ze 27.4.2018
16. Žádost Českého rybářského svazu o prodloužení termínu ZVA do 31.5.2021 dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 42/SML/2020
17. Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro rok 2021 z MMR – podprogram 117D821A – podpora místních komunikací „ulice K Lamberku“ 18. Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro rok 2021 z MMR – podprogram 117D8210B – podpora obnovy sportovní infrastruktury Rekonstrukce a modernizace víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Obříství“
19. Žádost o snížení nájemného pro nájemce nebytových prostor v době uzavření provozoven z důvodu Usnesení vlády z 21.10.2020
20. Rozpočtové opatření č.14 k 15.12.2020
21. Schválení provozního řádu velkoobjemových kontejnerů, nebezpečného a komunálního odpadu, železa a biologicky rozložitelného odpadu
22. Přehled konání zastupitelstva obce Obříství v roce 2021
23. Informace o přijetí finanční daru pro MŠ Obříství
24. Informace o poskytnutí bytu v č.p. 84 pro asistentku pedagoga v ZŠ Obříství
25. Informace VKM Kladno Mělník o navýšení ceny vodného a stočného
26. Diskuze, Usnesení, závěr  

v Obříství dne 3.12.2020

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě. Na jednání zastupitelstva se specifická povinnost pro osoby účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest a dodržení rozestupů 2 metry.

2.12.2020  
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnosti 2.12.2020 18.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2021-2023 27.11.2020 31.12.2020
Návrh rozpočtu měst a obcí VKM na rok 2021 27.11.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam 30.11.2020 31.12.2020
Oznámení o pokračování řízení 23.11.2020 8.12.2020
Návrh střednědobého výhledu do roku 2023 20.11.2020  
Návrh rozpočtu Obec Obříství na rok 2021 20.11.2020  
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2021-2023
18.11.2020 4.12.2020
Usnesení č.7/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 3.11.2020 od 18.00 hod.
v sále Komunitního centra v Obříství, Svatopluka Čecha 376, Obříství
11.11.2020  
Vyhlášení výběrové řízení na obsazení pracovního místa rederent stavebního úřadu na odboru výstavby MěÚ Kostelec nad Labem 9.11.2020  
Rozpočtové opatření č. 13.2020 - zveřejněno 3.11.2020

Rozpočtové opatření č. 12.2020 - zveřejněno 19.10.2020

5.11.2020  

Vážení spoluoobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala a zahájení prací na rekonstrukci vodovodní shybky pod řekou Labe, která je součástí přivaděče skupinového vodovodu KSKM a bude probíhat nedaleko obce Obříství , na obou březích Labe v říčním km 844,8. Tato lokalita se nachází v úseku ze sjezdu komunikace II/101 před prodejem thújí a bývalé plynové čerpací stanice.

Stávající vodovodní shybka je součástí páteřního řadu Hostin-Dolany, který je jedním ze základních prvků skupinového vodovodu. Shybka byla vybudována ve druhé polovině šedesátých let minulého století. Při její výstavby byla použita technologie výstavby s uložením potrubí do předem připravené rýhy pod hladinou vody řeky.

V současnosti je však jedna z větví kvůli špatnému technickému stavu (trhliny) odpojena ze systému a přívod pitné vody do vodojemu Dolany a zásobovací řady obcí napojených na tento páteřní řad je závislý pouze na jediném rameni shybky. Provozované zařízení vodovodní shybky není ve vyhovujícím technickém stavu .

Tato skutečnost výrazným způsobem zvyšuje riziko problémů se zajištěním zásobování pitnou vodou v případě jakékoliv poruchy na objektech shybky.

Z důvodu náročného technologického postupu bude v tomto úseku na obou březích zábor pozemků pro staveniště a také vytvoření startovacích jam . Znamená to, že cesta podél Labe v těchto místech bude po celou dobu výstavby  přerušena a uzavřena z obou stran.

Příjezd na staveniště je možný po stávajících komunikacích ze silnic I. třídy č. 9 (Praha – Mělník) a II. třídy č. 101 (směr Obříství) .Před zahájením stavby budou na pozemních komunikacích č. I/9 a II/101 umístěna dopravní informativní značení.

Jitka Zimová – starostka obce Obříství

29.10.2020  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství 23.10.2020 3.11.2020
Zveřejnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 21.10.2020  

S ohledem na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření dochází k omezení úředních hodin Obecního úřadu Obříství

PONDĚLÍ: 8:00 - 10:00 HODIN 14:00 – 17:00 HODIN
STŘEDA: 8:00 - 10:00 HODIN 14:00 – 17:00 HODIN

V ostatních dnech je obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

Osobní kontakt je možné nahradit písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
e-mail OÚ: obec.obristvi@obristvi.cz
e-mail starostka: zimova@obristvi.cz
e-mail místostarostka: sulcova@obristvi.cz
e-mail matrika, účetní: salova@obristvi.cz
e-mail pokladna, evidence obyvatel:
nova@obristvi.cz

telefon pevná linka: 315685000, 315685035, 315674513

mob.telefon OÚ: 724181108, 724880712, 737719898

9.10.2020  
TELEFONNÍ ČÍSLA pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku

Umístění volebních stanovišť

26.9.2020  
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
dle § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí http://www.svazekvkm.cz/rozpocty-a-vyhledy/.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v budově Obecního úřadu Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice.
Doba trvání zveřejnění: do doby schválení závěrečného účtu za další rozpočtový rok.
26.9.2020 30.6.2021
22.9.2020  
Rozpočtové opatření č. 11.2020 - zveřejněno 9.9.2020
Rozpočtové opatření č. 10.2020 - zveřejněno 8.9.2020
Rozpočtové opatření č. 9.2020 - zveřejněno 29.8.2020
21.9.2020  
Usnesení č.6/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 8.9.2020 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství, Svatopluka Čecha 40, Obříství 11.9.2020  
Starosta obce Tišice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa 11.9.2020  
Oznámení o době a místu konání voleb 98.9.2020  
Obecní úřad Obříství - vyrozumění

 

9.9.2020  
První zasedání okrskové volební komise 3.9.2020  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu
Doba konání: 8.9.2020 od 18:00 hodin

Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Žádost ZŠ o schválení nového odpisového plánu na rok 2020
4. Přijetí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb.,
   o kompenzačním bonusu
5. Cenová nabídka na zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu chodníku a veřejného osvětlení
    v lokalitě na Štěpáne + projektová dokumentace výstavby místní komunikace K Lamberku
6. Informace ohledně projektu „Sázíme budoucnost“ ve spolupráci s Tipsport a Nadace
    Partnerství – výsadba aleje
7. Rozpočtové opatření č.8 – schvalované starostkou
8. Rozpočtové opatření č. 9 – schvalované zastupitelstvem obce
9. Rozpočtové opatření č. 7 k 4.8.2020
10. Informace ohledně voleb do zastupitelstva Středočeského kraje, konaných dne 2. a 3.10.2020
11. Diskuze, usnesení a závěr

v Obříství dne 28.8.2020
Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
28.8.2020 8.9.2020
Rozpočtové opatření č. 7.2020

Rozpočtové opatření č. 8.2020

12.8.2020  
Usnesení č.5/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 4.8.2020 od 18.00 hod. v sále kulturního centra v Obříství č.p. 376 5.8.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 27.7.2020 27.8.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – sál Komunitního centra , Svatopluka Čecha č.p. 376
Doba konání: 4.8.2020 od 18:00 hodin
Program:

1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Informace ohledně výsledku výběrového řízení na akci „NTL plynovod a změna zdroje
tepla a TUV MŠ Obříství“
4. Informace ohledně výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce kotelny v ZŠ
Obříství“
5. Cenová nabídka na zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu chodníku a
veřejného osvětlení v lokalitě na Štěpáne + projektová dokumentace výstavby místní
komunikace K Lamberku
6. Rozpočtové opatření č. 7 k 4.8.2020
7. Diskuze, usnesení a závěr

v Obříství dne 23.7. 2020
Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
23.7.2020  
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020, Informace o počtu a sídlech volebních okrsků: počet okrsků 1, sídlo volebního okrsku: Komunitní centrum Obříství 20.7.2020  
Usnesení č.4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 30.6.2020 od 18.00 hod. v sále kulturního centra v Obříství č.p. 376
+ Podmínky pronájmu tělocvičny
2.7.2020  
Rozpočtové opatření č. 6.2020 30.6.2020  
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Obříství ve zkráceném postupu 26.6.2020 5.8.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – sál Komunitního centra , Svatopluka Čecha č.p. 376
Doba konání: 30.6.2020 od 18:00 hodin
Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Realizace projektu „Rekonstrukce havarijního stavu kotelny v ZŠ Obříství“
4. Realizací projektu „Vybudování samostatné kotelny v MŠ Obříství“
5. Souhlas s realizací kulturního programu „Rozloučení s prázdninami“ (odpolední program
pro děti + večerní promítání letního kina v areálu TJ Sokol Obříství“
6. Odměna pro knihovnici za práci spojenou se stěhováním knihovny do budovy KC
Obříství
7. Příkazní smlouva č. 202019 s Mgr. Ondřejem Staňkem za zpracování monitorovacích
zpráv k udržitelnosti projektu „Vybudování komunitního centra“
8. Oprava znění bodu č. 5 v Usnesení č. 3/2020
9. Rozpočtové opatření č.5 schválené starostkou dne 20.5.2020
10. Rozpočtové opatření č.6 ke dni 29.6.2020 (schvaluje ZO)
11. Projednání odměny pro starostku
12. Diskuze, usnesení a závěr

v Obříství dne 19.6. 2020
Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
19.6.2020 29.6.2020
Veřejná vyhláška - záplavové území 11.6.2020 29.6.2020
Rozpočtové opatření č.5.2020 8.6.2020  
závěrečný účet Obce Obřístvbí za rok 2019

Rozpočtové opatření č.4.2020 - zveřejněno 25.05.2020

25.5.2020  
Usnesení č.3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 19.5.2020 od 18.00 hod.
v sále kulturního centra v Obříství č.p. 376

+ čerpání fondů 2019 a 2020

22.5.2020  
Odpověď dle zák. 106/199 Sb.

Odpověď dle zák. 106/199 Sb.

18.5.2020  
Svazek měst a obcí VKM - 1
Svazek měst a obcí VKM -
2
Svazek měst a obcí VKM -
3
Svazek měst a obcí VKM -
4
14.5.2020

 

1.6.2020

 

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na
zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – sál Komunitního centra , Svatopluka Čecha č.p. 376
Doba konání: 19.5.2020 od 18:00 hodin

Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Žádost ZŠ Obříství o schválení účetní závěrky za rok 2019
4. Žádost ZŠ Obříství o schválení vyúčtování zálohové dotace na energie a opravy za rok 2019
5. Žádost ZŠ Obříství o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2019
6. Žádost ZŠ Obříství o schválení čerpání fondů za rok 2019
7. Žádost ZŠ Obříství o schválení plánu použití fondů v roce 2020
8. Žádost MŠ Obříství o schválení účetní závěrky za rok 2019
9. Žádost MŠ Obříství o schválení vyúčtování zálohové dotace na energie a opravy za rok 2019
10. Žádost MŠ Obříství o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018
11. Schválení účetní závěrky obce Obříství za rok 2019
12. Schválení závěrečného účtu obce Obříství za rok 2019
13. Schválení kroniky obce Obříství za rok 2019 zpracovanou Eduardem Sitařem
14. Souhlas s vybudováním VO na návsi v součinnosti se stavbou „NN rekonstrukce návsi
Svatopluka Čecha“
15. Rozpočtové opatření č. 4 k 19.5.2020
16. Diskuze, usnesení a závěr

v Obříství dne 11.5.2020
Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
Upozorňuji na skutečnost, že z důvodu osobní účasti členů zastupitelstva a veřejnosti je
stanoveno krizové opatření ve dvou povinnostech:
1. Povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem
2. Povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m
11.5.2020  
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 7.5.2020  
Rozpočtové opatření č.3.2020 4.5.2020

 

 
Konkursní řízení na funkci ředitele - ředitelky  Mateřské školy Kly - Lom 4.5.2020 29.5.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Středočeský kraj - Zpráva OBEC
návrh závěrečného účtu 2019
30.4.2020 19.5.2020
Usnesení č.2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 21.4.2020 od 18.00 hod. v sále kulturního centra v Obříství č.p. 376 24.4.2020  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020. 27.4.2020 27.5.2020
POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 20. DUBNA 2020 20.4.2020  
Rozpočtové opatření č.2.2020 - zveřejněno 15.04.2020 15.4.2020  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na
zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – sál Komunitního centra, Svatopluka Čecha 376
Doba konání: 21.4.2020 od 18:00 hodin
Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Předložení návrhu zastavovací studie pro pozemek p.č. 75/172
4. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace ceny oběda na rok 2020
5. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace nákladů na družinu na rok 2020
6. Žádost ZŠ Obříství o schválení odpisového plánu na rok 2020
7. Žádost o odkup pozemků v majetku obce Obříství
8. Vyúčtování kulturní akce – otevření Komunitní centra Obříství
9. Vyúčtování kulturní akce – dětský karneval
10. Revokace bodu č. 7 Usnesení č. 1/2020 – souhlas ZO s poskytnutím mimořádné odměny
starostce
11. Schválení Servisní smlouvy pro poskytování servisních služeb na zařízení VOX pro obec
Obříství
12. Majetkoprávní vypořádání stavby jezu – návrh Kupní smlouvy č. D994190389
13. Uvolněný byt v DPS – výběr nájemníka
14. Revokace bodu č.16 v Usnesení č. 1/2020
15. Souhlas s doplněním ceníku pro náhradu nákladů v nebytových prostorách KC Obříství
16. Revokace bodu č. 4 z Usnesení 8/2019
A) Souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na prodej nově vzniklého pozemku p.č. 72/32 v k.ú.
Obříství
17. Žádost Ludvíka Hesse o finanční příspěvek na provoz Babyboxu v Mělníku
18. Informace o vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2019
19. Souhlas s nákupem hrnků se znakem Obříství
20. Informace – Kritéria pro přijímání dětí v MŠ Obříství
21. Souhlas se žádostí Spolku Bratrství ohledně sídla Spolku na adrese obecního úřadu
22. Nabídka SMS služby s.r.o. na uzavření rámcové smlouvy v rámci vypořádávání autorských
práv
23. Souhlas se změnou č. 1 ÚP Oříství zkráceným postupem pro všechny navrhované lokality –
dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje
24. Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro jednotku SDH Obříství , jejímž předmětem je
pořízení nového dopravního automobilu
25. Žádost o slevu z nájmu neb. prostor z důvodu uzavření provozovny nařízení vládou ČR
26. Žádost společnosti Kompakt o příspěvek na pořízení soc. automobilu
27. Rozpočtové opatření č.2 k datu 17.3.2020 schváleno starostkou
28. Rozpočtové opatření č. 3 schvalované zastupitelstvem obce k 21.4.2020
29. Nabídka společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na začlenění obce do studie na
protipovodňovou ochranu
30. Delegování starostky a náhradníka k zastupování na všech řádných a mimořádných valných
hromadách VKM v roce 2020
31. Diskuze, usnesení a závěr

v Obříství dne 9.4.2020
Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání
zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.
Upozorňuji na skutečnost, že z důvodu osobní účasti členů zastupitelstva a veřejnosti je
stanoveno krizové opatření ve dvou povinnostech:
1. Povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem
2. Povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.

9.4.2020 21.4.2020
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
- hromadný předpisný seznam čj. 1534252/20/2100-11460-200796
8.4.2020  
OZNÁMENÍ Obecního úřadu Obříství ze dne 7.4.2020
Czech POINT - místo kontaktní správy OTEVŘENO V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH
V PONDĚLÍ A VE STŘEDU
V OSTATNÍCH NEODKLADNÝCH ÚŘEDNÍCH PŘÍPADECH JE ÚŘAD OTEVŘEN
S OMEZENÝM ROZSAHEM ÚŘEDNÍCH HODIN
PONDĚLÍ: 8:00 - 9:30 HODIN 15:00 – 16:30 HODIN
STŘEDA: 8:00 - 9:30 HODIN 15:00 - 16:30 HODIN
Osobní kontakt je možné nahradit písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
Žádáme občany, aby úřad navštívily jen v nutných případech a za předpokladu dodržení všech hygienických předpisů.
Tel. č. 315685000, 315674513, 315685035
e-mail: obec.obristvi@obristvi.cz
7.4.2020  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 6.4.2020  

Zápis ze zasedání krizového štábu obce Obříství
Konaného dne 16.3.2020 v zasedací místnosti obecního úřadu

 

18.3.2020  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu 18.3.2020  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 18.3.2020  

Obecní úřad Obříství oznamuje,
že v úterý 17.3.2020 se ruší zasedání zastupitelstva obce

 

17.3.2020  
12.3.2020  
12.3.2020  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na
zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 17.3.2020 od 18:00 hodin
Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Předložení návrhu zastavovací studie pro pozemek p.č. 75/172
4. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace ceny oběda na rok 2020
5. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace nákladů na družinu na rok 2020
6. Žádost ZŠ Obříství o schválení odpisového plánu na rok 2020
7. Žádost o odkup pozemků v majetku obce Obříství
8. Vyúčtování kulturní akce – otevření Komunitní centra Obříství
9. Vyúčtování kulturní akce – dětský karneval
10. Zrušení bodu č.7 v Usnesení č. 1/2020
11. Schválení Servisní smlouvy pro poskytování servisních služeb na zařízení VOX pro obec Obříství
12. Majetkoprávní vypořádání stavby jezu – návrh Kupní smlouvy č. D994190389 – kupující Povodí Labe s.p.
13. Uvolněný byt v DPS – výběr nájemníka
14. Revokace bodu č.16 v Usnesení č. 1/2020
15. Souhlas s novým návrhem nového ceníku pro náhradu nákladů v nebytových prostorách KC Obříství
16. Souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na prodej nově vzniklého pozemku p.č. 72/32 v k.ú. Obříství
17. Žádost Ludvíka Hesse o finanční příspěvek na provoz Babyboxu v Mělníku
18. Informace o vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2019
19. Souhlas s nákupem hrnků se znakem Obříství
20. Rozpočtové opatření č.2 k datu 17.3.2020
21. Informace – Kritéria pro přijímaní dětí v MŠ Obříství
22. Souhlas se žádostí Spolku Bratrství ohledně sídla Spolku na adrese obecního úřadu
23. Informace o stavebních opravách a úpravách na obecním majetku
24. Diskuze, usnesení a závěr
v Obříství dne 6.3.2020

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.

6.3.2020 17.3.2020
Oznámení páté úplné aktualizace územně analytických podkladů ... 3.3.2020 19.3.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
(podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění)
- zajištění havarijního stavu mostu ev.č. 101 - 064 v katastru obce Obříství - na silnici č. II/101,
přechodná úprava silničního provozu na II/101
- katastrální území Obříství (708828), mezi obcemi Obříství a Chlumín
21.2.2020 9.3.2020
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu 20.2.2020 9.3.2020
Rozpočtové opatření č.1.2020 3.2.2020  
Záměr prodat nemovitý majetek obce Obříství v katastrálním území Kly a to pozemku
st.p.č. 577 o výměře 54 m2 (zastavěná plocha a nádvoří ) v k.ú. Kly, na LV 743.
27.1.2020 12.2.2020
Usnesení č.1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 21.1.2020 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 27.1.2020  
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství
Farní charita Neratovice
Český rybářský svaz MO Obříství
TJ Sokol Obříství
22.1.2020  
Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění)
- oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Neratovice pro
rok 2020
13.1.2020 29.1.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 21.1.2020 od 18:00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Rozpočtové opatření č.1 k datu 21.1.2020
4. Zvýšení pokladního limitu na OÚ
5. Souhlas s počtem zaměstnanců pro OÚ Obříství v roce 2020
6. Schválení odměny pro zastupitele
7. Přijetí sponzorského daru od firmy Arboeko s.r.o.
8. Revize Jednacího řádu obecního zastupitelstva Obříství
9. Uvolněný byt v DPS
10. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti , parc.č. 845/6, 845/7 v k.ú. Obříství
11. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti , parc.č. 844/1 v k.ú. Obříství
12. Schválení ceníku za služby v komunitním centru

Diskuze: Slavnostní otevření komunitního centra 31.1.2020
Informace o provozu v komunitním centru
10.1.2020 21.1.2020
 
UPOZORNĚNÍ Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny. Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Obříství, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Obříství.
INFORMACE Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů.