ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - 2020
Text oznámení Vyvěšeno
dne
Zveřejnění do dne
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na
zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 17.3.2020 od 18:00 hodin
Program:
1.  Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Předložení návrhu zastavovací studie pro pozemek p.č. 75/172
4. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace ceny oběda na rok 2020
5. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace nákladů na družinu na rok 2020
6. Žádost ZŠ Obříství o schválení odpisového plánu na rok 2020
7. Žádost o odkup pozemků v majetku obce Obříství
8. Vyúčtování kulturní akce – otevření Komunitní centra Obříství
9. Vyúčtování kulturní akce – dětský karneval
10. Zrušení bodu č.7 v Usnesení č. 1/2020
11. Schválení Servisní smlouvy pro poskytování servisních služeb na zařízení VOX pro obec Obříství
12. Majetkoprávní vypořádání stavby jezu – návrh Kupní smlouvy č. D994190389
13. Uvolněný byt v DPS – výběr nájemníka
14. Revokace bodu č.16 v Usnesení č. 1/2020
15. Souhlas s novým návrhem nového ceníku pro náhradu nákladů v nebytových prostorách KC Obříství
16. Souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na prodej nově vzniklého pozemku p.č. 72/32 v k.ú. Obříství
17. Žádost Ludvíka Hesse o finanční příspěvek na provoz Babyboxu v Mělníku
18. Informace o vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2019
19. Souhlas s nákupem hrnků se znakem Obříství
20. Informace – Kritéria pro přijímání dětí v MŠ Obříství
21. Souhlas se žádostí Spolku Bratrství ohledně sídla Spolku na adrese obecního úřadu
22. Nabídka SMS služby s.r.o. na uzavření rámcové smlouvy v rámci vypořádávání autorských práv
23. Souhlas se změnou č. 1 ÚP Oříství zkráceným postupem pro všechny navrhovanou lokality –
dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje
24. Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro jednotku SDH Obříství , jejímž předmětem je pořízení nového dopravního automobilu
25. Žádost o slevu z nájmu neb. prostor z důvodu uzavření provozovny nařízení vládou ČR
26. Rozpočtové opatření č.2 k datu 17.3.2020 schváleno zastupitelstvem
27. Rozpočtové opatření č. 2 schválené starostkou
28. Diskuze, usnesení a závěr

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.

9.4.2020 21.4.2020
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
- hromadný předpisný seznam čj. 1534252/20/2100-11460-200796
8.4.2020  
OZNÁMENÍ Obecního úřadu Obříství ze dne 7.4.2020
Czech POINT - místo kontaktní správy OTEVŘENO V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH
V PONDĚLÍ A VE STŘEDU
V OSTATNÍCH NEODKLADNÝCH ÚŘEDNÍCH PŘÍPADECH JE ÚŘAD OTEVŘEN
S OMEZENÝM ROZSAHEM ÚŘEDNÍCH HODIN
PONDĚLÍ: 8:00 - 9:30 HODIN 15:00 – 16:30 HODIN
STŘEDA: 8:00 - 9:30 HODIN 15:00 - 16:30 HODIN
Osobní kontakt je možné nahradit písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
Žádáme občany, aby úřad navštívily jen v nutných případech a za předpokladu dodržení všech hygienických předpisů.
Tel. č. 315685000, 315674513, 315685035
e-mail: obec.obristvi@obristvi.cz
7.4.2020  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 6.4.2020  

Zápis ze zasedání krizového štábu obce Obříství
Konaného dne 16.3.2020 v zasedací místnosti obecního úřadu

 

18.3.2020  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu 18.3.2020  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 18.3.2020  

Obecní úřad Obříství oznamuje,
že v úterý 17.3.2020 se ruší zasedání zastupitelstva obce

 

17.3.2020  
12.3.2020  
12.3.2020  
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na
zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 17.3.2020 od 18:00 hodin
Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Předložení návrhu zastavovací studie pro pozemek p.č. 75/172
4. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace ceny oběda na rok 2020
5. Žádost ZŠ Obříství o schválení kalkulace nákladů na družinu na rok 2020
6. Žádost ZŠ Obříství o schválení odpisového plánu na rok 2020
7. Žádost o odkup pozemků v majetku obce Obříství
8. Vyúčtování kulturní akce – otevření Komunitní centra Obříství
9. Vyúčtování kulturní akce – dětský karneval
10. Zrušení bodu č.7 v Usnesení č. 1/2020
11. Schválení Servisní smlouvy pro poskytování servisních služeb na zařízení VOX pro obec Obříství
12. Majetkoprávní vypořádání stavby jezu – návrh Kupní smlouvy č. D994190389 – kupující Povodí Labe s.p.
13. Uvolněný byt v DPS – výběr nájemníka
14. Revokace bodu č.16 v Usnesení č. 1/2020
15. Souhlas s novým návrhem nového ceníku pro náhradu nákladů v nebytových prostorách KC Obříství
16. Souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na prodej nově vzniklého pozemku p.č. 72/32 v k.ú. Obříství
17. Žádost Ludvíka Hesse o finanční příspěvek na provoz Babyboxu v Mělníku
18. Informace o vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2019
19. Souhlas s nákupem hrnků se znakem Obříství
20. Rozpočtové opatření č.2 k datu 17.3.2020
21. Informace – Kritéria pro přijímaní dětí v MŠ Obříství
22. Souhlas se žádostí Spolku Bratrství ohledně sídla Spolku na adrese obecního úřadu
23. Informace o stavebních opravách a úpravách na obecním majetku
24. Diskuze, usnesení a závěr
v Obříství dne 6.3.2020

Případné doplnění programu podléhá schválení zastupitelstvem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.

6.3.2020 17.3.2020
Oznámení páté úplné aktualizace územně analytických podkladů ... 3.3.2020 19.3.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
(podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění)
- zajištění havarijního stavu mostu ev.č. 101 - 064 v katastru obce Obříství - na silnici č. II/101,
přechodná úprava silničního provozu na II/101
- katastrální území Obříství (708828), mezi obcemi Obříství a Chlumín
21.2.2020 9.3.2020
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu 20.2.2020 9.3.2020
Rozpočtové opatření č.1.2020 3.2.2020  
Záměr prodat nemovitý majetek obce Obříství v katastrálním území Kly a to pozemku
st.p.č. 577 o výměře 54 m2 (zastavěná plocha a nádvoří ) v k.ú. Kly, na LV 743.
27.1.2020 12.2.2020
Usnesení č.1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 21.1.2020 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 27.1.2020  
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství
Farní charita Neratovice
Český rybářský svaz MO Obříství
TJ Sokol Obříství
22.1.2020  
Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění)
- oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Neratovice pro
rok 2020
13.1.2020 29.1.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Vás zve na zasedání Zastupitelstva obce Obříství

Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 21.1.2020 od 18:00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
3. Rozpočtové opatření č.1 k datu 21.1.2020
4. Zvýšení pokladního limitu na OÚ
5. Souhlas s počtem zaměstnanců pro OÚ Obříství v roce 2020
6. Schválení odměny pro zastupitele
7. Přijetí sponzorského daru od firmy Arboeko s.r.o.
8. Revize Jednacího řádu obecního zastupitelstva Obříství
9. Uvolněný byt v DPS
10. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti , parc.č. 845/6, 845/7 v k.ú. Obříství
11. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti , parc.č. 844/1 v k.ú. Obříství
12. Schválení ceníku za služby v komunitním centru

Diskuze: Slavnostní otevření komunitního centra 31.1.2020
Informace o provozu v komunitním centru
10.1.2020 21.1.2020
 
UPOZORNĚNÍ Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny. Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Obříství, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Obříství.
INFORMACE Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů.