Oznámení o úhradách místních poplatků
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
(dále jen „svoz TKO“) je splatný do 31.3. na obecním úřadě a činí:
  a) 500,- Kč za fyzickou osobu:
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
  b) 500,- Kč fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
  Při úhradě poplatku obdrží občan známku, kterou označí popelnici. Popelnice, které nebudou od 1.4. označeny, nebudou svozovou firmou vyváženy. Poplatky, které nebudou uhrazeny do 31.3. budou vyměřeny hromadným předpisným seznamem, který bude zveřejněn veřejnou vyhláškou.
Úlevy a osvobození od poplatku za komunální odpad:
  1) Poplatníkům - fyzickým osobám mladším 15 let žijícím ve společné domácnosti v rodině, v níž jsou alespoň tři děti ve věku do 15 let, se poskytuje úleva ve výši 50% na poplatku za komunální odpad, tzn., že tyto osoby platí poplatek za komunální odpad ve výši 250,-Kč za rok.
  2) Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci - fyzické osoby, které jsou v obci Obříství hlášeny k trvalému pobytu, ale v obci se trvale nezdržují z důvodu pobytu na internátu, pobytu v zahraničí, nebo z důvodu platby v jiném místě pobytu poplatníka
Poplatek ze psa platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Obce Obříství.
  Poplatek je splatný bez vyměření do 31.3. a činí:
a) 100,- Kč za jednoho psa
b) 150,- Kč za každého dalšího psa
Poplatky jsou splatné:
  • v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Obříství ve dnech pondělí a středa od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 17.00 hod.
• nebo na účet obce Obříství č. 123371186/0300, vedený u ČSOB, divize Poštovní spořitelna.
Obecně závazná vyhláška Obce Obříství č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obříství. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.4.2015.
Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 1/2011,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2002 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“
Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 3/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Obříství
Tato vyhláška pozbývá účinnosti dnem 3.4.2015 a nahrazuje ji OZV č. 1/2015,.