Podpořené projekty / přijaté dotace za rok 2020
Projekt Vybudování komunitního centra v Obříství je financován Evropskou unií. Cílem projektu je posílení komunitního života a snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z místních tradic a zvyků a vedou k setkávání obyvatel obce Obříství.

 

Podpořené projekty / přijaté dotace za rok 2017
 

Restaurování nemovité kulturní památky Sochy Svaté Markéty :

·         Poskytovatel – Ministerstvo kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností, Městem Neratovice

·         Rozhodnutí MK, spis.zn. MK-S 7036/2017 OPP, č.j. MK39020/2017OPP ze dne 9.6.2017

·         Poskytnutá dotace  - 75 000,00 Kč

·         Vlastní prostředky -    8 850,00 Kč

 

Obnova páteřní komunikace na hřbitově v Obříství

·         Poskytovatel – Ministerstvo zemědělství – Státní zemědělský intervenční fond, regionální odbor Praha z programu č. 129662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

·         Registrace akce a Rozhodnutí o  poskytnutí dotace č. 129D662001135

·         Poskytnutá dotace -  98 000,00 Kč

·         Vlastní prostředky   - 42 000,00 Kč

 

Koncertní provedení průřezu operou Bedřicha Smetany „Tajemství“ v květnu 2017 v památníku Bedřicha Smetany

·         Poskytovatel –  Středočeský kraj, Fond hejtmana

·         Ev.č. Smlouvy poskytovatele  S-2536/KHT/2017

·         Poskytnutá dotace  - 10 000,00 Kč

·         Vlastní prostředky -   16 595,00 Kč

 

Stavební úpravy a přístavba objektu občanské vybavenosti, kterou vznikne hasičská zbrojnice – Obříství“

·         Poskytovatel – Středočeský kraj

·         Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tématického zadání Obnova venkova, Oblast podpory Občanská vybavenost  - ev.č. smlouvy Poskytovatele:  S-3272/REG/2017

·         Poskytnutá dotace  - 1 367 000,00 Kč

·         Vlastní prostředky –  1 002 416,00  Kč

 

Příspěvek na vytvořená pracovní místa v rámci Veřejněprospěšných prací na dvě pracovní místa

·         Poskytovatel – Úřad práce ČR

·         Dohoda č. MEA-V-13/2017 + Dodatek č.1

·         Přidělená dotace 220 047,00 Kč

Název projektu:  "Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Obříství"

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002159
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 794 739 Kč
Cíl projektu: Předmětem podpory je zpracování Digitálního povodňového plánu a vybudování Varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Obříství. Realizací projektu bude 60 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.
Datum zahájení realizace projektu: 3.11.2016
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Podpořené projekty / přijaté dotace za rok 2016
Název akce: „Slavnostní otevření jarní sezóny 2016 v Památníku Bedřicha Smetany“, Poskytovatel : Fond hejtmana Středočeského kraje
Ev. č. projektu: FHT/PHT/029948/2016
Ev. č. smlouvy: S-10953/KHT/2016
Dotace : 10 000,00 Kč
Vlastní prostředky: 17 980,00 Kč
Název akce: „ Oprava hřbitovní zdi“
Poskytovatel : Ministerstvo zemědělství - „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“
Č. žádosti: SZIF/2016/0166434 ze dne 15.3.2016
Rozhodnutí reg.č. 929/2016-17250BI
Dotace: 84.161,- Kč
Vlastní prostředky: 44.260,- Kč
Název akce: „Příspěvek na vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací na dvě pracovní místa“
Poskytovatel: Úřad práce ČR
Č.projektu: MEA-VZ-22/2016
Dotace: 182.000,- Kč
Podpořené projekty / přijaté dotace za rok 2015
Název akce: „Slavnostní otevření jarní sezóny v Památníku Bedřicha Smetany“, nazvané Bedřich Smetana : Hubička
Poskytovatel : Fond hejtmana Středočeského kraje
Č. projektu: S-4766/KHT/2015
Dotace : 25 000,00 Kč
Vlastní prostředky: 5 157,00 Kč
Název akce: Zateplení ZŠ a MŠ Obříství (zateplení půdních prostor v ZŠ a výměna oken a dveří v ZŠ a MŠ)
Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR/MŽP
Č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/15.28805/15256093
Číslo a název prioritní osy: 2.3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
Číslo a název oblasti podpory: 2.3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Celkové výdaje na projekt 5 235 799,00 Kč
Z toho :
Výdaje SF/CF (dotace 85%) 3 587 330,65 Kč
Spolufinancování ze státních fondů (dotace 5%) 211 019,45 Kč
Spolufinancování z rozpočtu obce (10%) 422 038,90 Kč
Spolufinancování z rozpočtu obce (neuznatelné náklady) 1 015 410,00 Kč
Název akce: „Vybudování zařízení pro volnočasové a školní aktivity dětí ZŠ Obříství a osazení herních prvků do nové lokality Na Tarase“ (výstavba altánu v areálu ZŠ a realizace hracích prvků na dětském hřišti v lokalitě Na Tarase“)
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ID č. : 117D815003925
Celkové výdaje na projekt 335 545 00 Kč
Dotace 58% 194 628 00 Kč
Vlastní zdroje obce 42% 140 917 00 Kč
Název akce: „ Příspěvek na vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací na tři pracovní místa“
Poskytovatel: Úřad práce ČR
Č. projektu MEA-VN-6/2015, CZ.1.04/2.100/03.00015
Dotace 236 107 00 Kč
Podpořené projekty / přijaté dotace za rok 2014
Dotace ze Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolnych hasičů ve výši 26 234 Kč pro potřeby SDH Obříství na pořízení zabezpečovacího systému do hasičské zbrojnice.
Dotace ze Středočeského Fondu hejtmana na podporu projektu „Otevření jarní sezóny 2014 v Památníku Bedřicha Smetany“ ve výši 20 000 Kč.
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu chodníku
Obříství – Dušníky před bytovkou ve výši 585 998,66 Kč.
Přijaté dotace v roce 2013
Čerpané dotace v roce 2013
  • Krajský úřad Středočeského kraje JSDH Obříství – vybavení pro členy 6.000,- Kč
  • Krajský úřad Středočeského kraje JSDH Obříství – povodně 2013 66.000,- Kč
  • Krajský úřad Středočeského kraje SFROM chodníky Obříství-centrum 751.094,- Kč
  • KÚ Středočeského kraje – Fond hejtmana hudební slavnost B.Smetana 20.000,- Kč
  • SFŽP ČR Obnova vegetačních prvků 52.022,70 Kč
  • ERDF Obnova vegetačních prvků 728.317,80 Kč
  • SFDI Chodník Obříství – Semilkovice 481.000,- Kč
  • KÚ Středočeského kraje povodně 2013 3.786.453,- Kč
  • MMR ČR povodně 2013 – podpora bydlení 270.000,- Kč
Obci Obříství byla poskytnuta dotace ze Středočeského Fondu hejtmana na podporu projektu „Otevření jarní sezóny 2013 v památníku Bedřicha Smetany“ částkou ve výši 20.000,- Kč.
Přijaté dotace v roce 2012
Neinvestiční dotace ve výši 751 094 Kč – 95% celkových nákladů na realizaci akce „Bezbariérové chodníky v Obříství – 3. Etapa, centrum obce, evidenční číslo FRO/VEP/014948/2012 poskytnutých z rozpočtu Středočeského kraje Ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty.
Podpořené projekty / přijaté dotace roku 2011
Bezbariérové chodníky v obci Obříství – Štěpán II
SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury poskytl finanční prostředky ze svého rozpočtu 1.221.000,- Kč na akci „Bezbarierové chodníky v obci Obříství – Štěpán II „ , což odpovídá 69,95% souhrnu celkových nákladů . Zbylou část hradí obec z vlastních prostředků.
Rekonstrukce a vybudování zařízení pro volnočasové aktivity dětí MŠ Obříství
MMR ČR – poskytlo dotaci na akci „Rekonstrukce a vybudování zařízení pro volnočasové aktivity dětí MŠ Obříství“ ve výši 224.377,- Kč. Vlastní prostředky ve výši 96.162,- Kč poskytne Mateřská škola z investičního fondu.
Revitalizace tepelného čerpadla v objektu č.p. 18 Obříství
Nadace ČEZ- podpořila projekt pod názvem „Revitalizace tepelného čerpadla v objektu č.p. 18 Obříství“ částkou 400.000,- Kč z celkové částky 615.188,- Kč.
Podpořené projekty roku 2010
Oprava střechy Památníku Bedřicha Smetany
Ministerstvo kultury - poskytlo účelový finanční příspěvek ve výši 170.000,- Kč na obnovu nemovité kulturní památky – oprava střechy – venkovské usedlosti Památníku Bedřicha Smetany. Celková výše nákladů v roce 2011 činila 392.393,- Kč.
Česká hudební kultura v Obříství
Středočeský kraj – Fond hejtmana – poskytnut peněžitý příspěvek ve výši 12.000,- Kč na akci „Česká hudební kultura v Obříství“.
Oprava fasády a restaurování dveří Památníku Bedřicha Smetany v Obříství
Středočeský kraj – Fond kultury a obnovy památek – podpořil akci „Oprava fasády hlavní budovy v areálu Památníku Bedřicha Smetany v Obříství“ a „Restaurování dveří s povrchovou figurální aplikací v památníku Bedřicha Smetany“ v celkové výši 385.788,- Kč z celkových nákladů 409.698,10 Kč.
Automatizace systému místní knihovny Obříství a zapojení do veřejné sítě knihoven
Ministerstvo kultury – Program VISK 3 – podpora poskytovatelů kulturních služeb – „Automatizace systému místní knihovny Obříství a zapojení do veřejné sítě knihoven“ , výše dotace 11.000,- Kč z celkových nákladů 20.555,- Kč.
Podpořené projekty roku 2009
Rozšíření expozice v Památníku Bedřicha Smetany
Fond kultury Středočeského kraje – byl podpořen projekt na rozšíření expozice v Památníku Bedřicha Smetany ve výši 60.000,- Kč.
Zateplení DPS Obříství
Středočeský kraj – Fond rozvoje měst a obcí podpořil realizaci projektu „Zateplení DPS Obříství“ částkou 420.546,- Kč z celkových nákladů 442.680,- Kč.
Rehabilitace Památníku Bedřicha Smetany
Středočeský kraj – Fond obnovy památek – podpořil částkou 50.000,- Kč obnovu hospodářského objektu se suchým WC a dřevníkem v areálu Památníku Bedřicha Smetany v rámci celkové Rehabilitace památníku.
Czechpoint
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím MMR a pověřené obce Neratovice byla obci poskytnuta dotace na upgrade Czechpointu ve výši 58.259,- Kč.
Oprava střechy Památníku Bedřicha Smetany
Ministerstvo kultury v rámci státní finanční podpory v Havarijním programu na opravu komínů a střešního pláště vč. klempířských prvků venkovské usedlosti Památníku Bedřicha Smetany ve výši 300.000,- Kč z celkových nákladů 499.558,- Kč.
Podpořené projekty roku 2008
Obnova Památníku Bedřicha Smetany
Ministerstvo kultury podpořilo akci „Obnovu nemovité kulturní památky – venkovské usedlosti Památníku Bedřicha Smetany“ na restaurování šablonové výmalby v podkroví památníku. Akce byla podpořena částkou 34.000,- Kč.
Výstavba dětského hřiště
Středočeský kraj – Fond sportu a volného času – byl podpořen projekt „Výstavba dětského hřiště v areálu veřejně přístupného sportovního zařízení v obci Obříství“ částkou 200 tis. Kč z celkových nákladů 359.939,- Kč.
Obnova Památníku Bedřicha Smetany
Středočeský kraj – Fond obnovy památek - byl podpořen projekt na účelově vázanou obnovu nemovité kulturní památky Bedřicha Smetany v Obříství částkou 100.000,- Kč na restaurování výmalby , výměnu poškozených prken podlah a jejich povrchovou úpravu v podkroví památníku.
Středočeský kraj – Fond kultury – částkou 50.000,- Kč byl podpořen Projekt pro účel propagace a pořízení výstavních stolů a panelů a další materiál pro přípravu nově zřizované expozice.
Dopravně bezpečnostního opatření
Středočeský kraj – Fond dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje – byl přidělen grant ve výši 400 tis. Kč na zajištění dopravně bezpečnostního opatření v obci Obříství.