1. Oficiální název
Obec Obříství
 
 
2. Důvod a způsob založení
Obec Obříství vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 
 
3. Organizační struktura
organizační řád - organizační struktura

Starostka: Jitka Zimová
Místostarostka: Renata Šulcová
Ekonom, matrika: Jarmila Šálová
 
 
4. Kontaktní spojení
Adresa úřadu: Obecní úřad Obříství, Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství
Telefon: 315 685 000 - obecní úřad - starostka
315 674 513 - místostarostka
315 685 035 - ekonom, matrika
E-mail:
obecní úřad / podatelna obec.obristvi@obristvi.cz
starostka (Jitka Zimová) zimova@obristvi.cz
místostarostka (Renáta Šulcová) sulcova@obristvi.cz
ekonom, matrika (Jarmila Šálová) salova@obristvi.cz
ID datové schránky: auhbwvz
 
 
5. Případné platby můžete poukázat
na číslo účtu: ČSOB, Poštovní spořitelna, 123371186/0300
 
 
6. Identifikační číslo organizace (IČO)
00 237 141
 
 
7.  Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00237141
 
 
9. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Obecnímu úřadu Obříství, Obříství 40, 277 42 Obříství, tel. 315 685 000, 315 685 035, e-mail: obec.obristvi@obristvi.cz. Podrobný postup naleznete zde: Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů.
Písemně - formulář Žádost o poskytnutí informace
Osobně
E-mailem
Elektronickým podáním
Telefonicky
 
 
10. Příjem žádostí a další podání
Písemně - formulář Žádost o poskytnutí informace
Osobně
E-mailem
Elektronickým podáním
Telefonicky
 
 
11. Opravné prostředky
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obecní úřad Obříství, Obříství 40, 277 42 Obříství, e-mail: obec.obristvi@obristvi.cz. Podrobný postup naleznete zde: Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů.
 
 
12. Formuláře
Běžné formuláře lze získat v kanceláři obecního úřadu na adrese: Obecní úřad Obříství, Obříství 40, 277 42 Obříství, tel. 315 685 000-035,
e-mail:
obec.obristvi@obristvi.cz.
 
 
14. Nejdůležitější předpisy
Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti).
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce
 
 
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá
.
 
 
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
Obec Obříství je zřizovatelem níže uvedených organizací:
 • Místní knihovna Obříství
 • Základní škola v Obříství
 • Mateřská škola v Obříství
 • Výjezdová jednotka - JPO Sboru dobrovolných hasičů