vzhledem k velkému množství aktualizací a vstupů na www stránky doporučujeme každému uživateli čistit CACHE prohlížeče (např. stisknutím kláves CTRL a F5)


zřídili jsme pro vás nový přehledný odkaz

 

1.3.2021 | ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA
OZNÁMENÍ!!

Informujeme občany ohledně započetí částečné uzavírky komunikace v průtahu obce Obříství z důvodu stavebních prací – rekonstrukce povrchu komunikace II/101 začínající od Štěpánu přes Chlumín až po křižovatku na Zálezlice. V grafice jsou zvýrazněny etapy s jednosměrným provozem. Práce by měly být započaty 6.4. a dokončení 22.4. včetně Chlumína.

 
 
1.3.2021 | MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - Změna pracovní doby od 1.3.2021
Z důvodu nařízení vlády ČR, kdy je nařízeno omezení osobního kontaktu zaměstnanců orgánů veřejné moci a správních orgánů s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň v rámci zhoršené epidemiologické situace, oznamujeme občanům, že v době od 1.3.2021 do 28.3.2021 nastanou tyto změny:

Provozní doba obecního úřadu: Pondělí a středa – od 12:00 do 17:00 hodin a to v pouze nezbytně nutné úrovni. Upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením.

Dále upozorňujeme občany, že termín úhrady poplatku za svoz odpadu i BIO odpadu je prodloužen do konce dubna 2021. Poplatek činí 500,- Kč za osobu, která má v obci trvalý pobyt nebo vlastní rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek za svoz BIO odpadu činí za malou nádobu 299,- Kč a za velkou nádobu 472,- Kč. Popelnice na BIO odpad budou vyváženy počínaje dnem 29. března každé liché pondělí.

DO KONCE DUBNA BUDOU NÁDOBY NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A BIO ODPADU SVÁŽENY I BEZ OZNAČENÍ PRO ROK 2021.

V rámci omezené pracovní doby obecního úřadu doporučujeme platbu převodem na účet obce č. 123371186/0300, variabilní symbol: číslo popisné rodinného domu. Známky Vám budou vydány PO UVOLNĚNÍ SOUČASNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ!!!

Telefonické spojení: 315685000, 315685035, 315674513
e-mail: obec.obristvi@obristvi.cz
ID datové schránky: auhbwvz

Jitka Zimová – starostka obce

 
1.3.2021 | přílohy ke krizovému opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
 
1.3.2021 | MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
Z důvodu nedodržování provozního školního řádu hřiště Obříství a vládních opatření je dnešním dnem do odvolání upraven provoz hřiště následovně:
ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ JE OTEVŘENO V DOBĚ OD 15.00 DO 17.30 HOD. POUZE PRO DĚTI DO 12 LET
JEN V DOPROVODU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEBO ZLETILÉ POVĚŘENÉ OSOBY.

PRO OSTATNÍ VEŘEJNOST JE HŘIŠTĚ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO.

Obříství 1. 3. 2021 Mgr. Eva Flíčková
 
1.3.2021 | POL POINT
 
1.3.2021 | MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
Vážení cestující,
Dle informací Středočeského kraje sděluji následující:
V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle, včetně školních autobusů. Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.
Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum 5.4.2021.
Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky. Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.
Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz. Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz  nebo v aplikaci PID Lítačka.

 
 
 
23.2.2021 | MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
 
22.2.2021 | OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
 
15.1.2021 | očkování
- podrobnosti zde
 
11.1.2021 | vše o očkování
- podrobnosti zde
 

5.1.2021 | tříkrálová sbírka
Vážení spoluoobčané,
Farní charita Neratovice Vám oznamuje, že každoroční tříkrálová sbírka se z důvodu koronavirové
pandemie nebude konat za účasti koledníků, kteří procházeli Obřístvím. Pokud ale budete chtít
přispět do zapečetěné pokladničky, jejíž výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaný,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám, můžete přijít do střediska
Domu s pečovatelsku službou každý všední den od 8:00 – 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin a
přispět svým finančním darem . Vše bude probíhat prostřednictvím pracovnic charity Neratovice.
Jitka Zimová – starostka obce Obříství
 

Základní škola Obříství oznamuje, že SBĚRNÉ MÍSTO PAPÍRU je ZRUŠENO!
Prosíme nenavážejte papír.
Důvodem zrušení je změna svozových a výkupních podmínek, pro školu finančně nevýhodných.

 
3.12.2020 | Změny pŘijaté vládou od 3.12.2020
soubor pdf
26.11.2020 | Oznámení o průběhu stavebních prací v rámci vodovodní shybky v katastru obce Obříství
 
Prováděcí firma PRAGIS a.s. , divize pozemní stavby informují občany, že ode dneška do cca 30.11.2020 budou provádět hlučné práce v rámci beranění štětovnic (larzenů) na koncové jámě (na straně Obříství). Provádění těchto prací bude probíhat cca od 7.30 do 16.00 hodin. O víkendu 28. a 29.11.2020 nebudou hlučné práce probíhat vůbec
 
10.11.2020 | VÝROČÍ BETINY SMETANOVÉ
Historie naší obce je protkána životy slavných osobností. Některé se zde narodily, jiné sem pro její půvab přišly žít i z různých dálav. Nehledě však na důvod jejich usazení v Obříství, můžeme se pyšnit jejich přínosem kulturnímu dědictví a věhlasu naší obce. Ze jmen nejslavnějších, ač jich je jistě více, můžeme zmínit například Barona Františka Arnošta Kollera a Adolfa Polívku, ale také Bedřicha Smetanu a Svatopluka Čecha, kteří mají přímo v obci dokonce svůj památník.

Je však vhodné zmínit, že vedle těchto slavných jmen, existují i další jména, která sice postrádají světový význam, avšak pro naši obec je jejich přínos zřejmý a bez kterých, by naše bohatá obecní historie byla notně chudší.

Jednou z těchto osobností je Barbora Marie, rozená Ferdinandiová, známější pod jménem Bettina Smetanová. Shoda jmen s významným skladatelem není nikterak náhodná. Smetana, zarmoucený skonem své první ženy, se odebral ke svému bratrovi na Chloumek, jenž ho vzal do Obříství k rodině Ferdinandiů, se kterou měl Smetana dobré vztahy již z dob, kdy v Obříství žili jeho rodiče, aby ho přivedl na jiné myšlenky. Zde se Bettina a Bedřichem opět setkávají, poprvé od Bettinina dětství, a za nedlouho poté vstoupili v posvátný svazek manželský. Bettina se tedy stala Smetanovou druhou ženou, a také hlavním důvodem, pro který v Obříství nadále setrvával. Stala se také skladatelovou inspirací, neboť pro ni, na její žádost, složil Bettinu Polku, která svojí kompozicí představovala milostné vyznání citů, které k Bettině, tehdy ještě svojí snoubence, Smetana cítil. Později Bettina povila Bedřichovi dvě děti.

Její přínos však nespočíval pouze v tomto faktu. Bettina byla vzdělaná a inteligentní žena. Mluvila třemi jazyky – mateřskou němčinou, francouzštinou a češtinou. Oddávala se hraní šachu. Také měla kreativní vlohy. Uměla hrát na klavír a zpívat. Nevyhýbala se ani literárnímu světu, neboť psala poezii a údajně napsala i jedno operetní libreto. Pod vedením českého malíře a ilustrátora Antonína Waldhausera se učila malovat, lze zmínit například její malbu opony jabkenických ochotníků s názvem „Příchod praotce Čecha na říp“ o rozměrech 465x320 centimetrů.

Letos je tomu 160 let od svatby Bedřicha a Bettiny a 9. listopadu to bude 180 let od jejího narození. Rodová linie tohoto páru nadále pokračuje. Uvedené události si do naší obce přišel připomenout i jejich pravnuk Ing. Petr Heydušek. Při této příležitosti se setkal s naší paní starostkou a následně byl proveden panem Honzákem po zrekonstruovaném památníku Bedřicha Smetany.

Nadšení pana Ing. Hejduška pro rodinné tradice podnítilo vznik tohoto příspěvku. Život Bedřicha Smetany a Betty Smetanové je významnou součástí obecní historie. Iniciativa pana inženýra budiž inspirací nám všem pro připomenutí si dalších význačných událostí.

Autor článku: Tomáš Sitař
 
21.10.2020 | DOPORUČENÍ ČLnK

12.10.2020 | Nadace Agrofert

Díky příspěvku od Nadace Agrofert a jejich hasičskému fondu, se podařilo jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Obříství, pořídit nové 3 kusy kompletních dýchacích přístrojů značky Scott, včetně dalších 3 kusů náhradních tlakových lahví k dýchacím přístrojům.
Nově nakoupené přístroje vystřídají starší přístroje Saturn S5, které byli již na pokraji své životnosti. Tím došlo také k velkému posunu vybavenosti jednotky a možnosti lépe zasáhnout, zejména v případě požárů.
Nadace přispěla částkou 50 000 kč na pořízení těchto přístrojů. Zbylých 56 276 kč uhradila obec Obříství z rozpočtu jednotky.
 

 

 

Tímto bychom chtěli poděkovat nadaci za jejich příspěvek určený na pořízení nových dýchacích přístrojů pro JSDH Obříství.

Novák Jiří
Velitel JSDH Obříství


9.10.2020 | OZNÁMENÍ Obecního úřadu Obříství

S ohledem na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření dochází k omezení úředních hodin Obecního úřadu Obříství

PONDĚLÍ: 8:00 - 10:00 HODIN 14:00 – 17:00 HODIN
STŘEDA: 8:00 - 10:00 HODIN 14:00 – 17:00 HODIN

V ostatních dnech je obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

Osobní kontakt je možné nahradit písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
e-mail OÚ: obec.obristvi@obristvi.cz
e-mail starostka: zimova@obristvi.cz
e-mail místostarostka: sulcova@obristvi.cz
e-mail matrika, účetní: salova@obristvi.cz
e-mail pokladna, evidence obyvatel: nova@obristvi.cz

telefon pevná linka: 315685000, 315685035, 315674513

mob.telefon OÚ: 724181108, 724880712, 737719898


 
16.8.2020 | ZUMBA s Markétou Nohejlovou


odkaz mp4


8.4.2019 | Důrazně žádáme majitele psů
Důrazně žádáme majitele psů, aby své miláčky nevenčili na veřejných prostranstvích, zejména pak na hřištích pro děti. Dodržujte ustanovení v provozním řádu na dětských hřištích.

Co se týká veřejných ploch, např. u řeky Labe, je sice volný pohyb psů povolen, ale úklid po nich je nutný. Pokud neuklízíte psí exkrementy, porušujete vyhlášku o veřejném pořádku. Z morálního hlediska se jedná o nechutné chování nezodpovědných občanů.

V obci jsou rozmístěny koše se sáčky, kam tento odpad patří.

Je zájmem nás všech, abychom si společně vytvořili podmínky pro příjemné prostřed

» přejít na odkaz