Kostel sv. Jana Křtitele v Obříství
 

V roce 1384 se za držitele vsi Obříství rytíře Jana z Obříství poprvé v písemnostech připomíná zdejší kostel. Jistě je však mnohem starší.

Kostel byl postavený původně ve slohu románském, v polovině 15. století, kdy byli držiteli panství Lobkowiczové, byl přestavěn ve slohu gotickém. Jeho gotické zdivo bylo pak renesančně přebudováno v polovině 16. století, např. jižní předsíň, a k dalším úpravám došlo v 17. a 18. století. Cibulovitou barokní báň dostala věž asi koncem 17. století. Kostel tedy prošel snad všemi stavebními slohy.

Roku 1716 zdědil panství hrabě
Karel Josef Trauttmansdorff, za jehož přispění a přispění jeho ženy Marie Josefy z Lodronu, byl postaven ve farním kostele hlavní oltář s obrazem sv. Jana Křtitele. Kvůli panské oratoři byl kostel v první čtvrtině 19. století spojen se zámeckou budovou kliknutím zvětšítea stal se tak zámeckým kostelem (>>>).

Kostel je jednolodní, obdélníkový, s trojbokým závěrem, s obdélníkovou předsíní při jižné straně a obdélníkovou sakristií a chodbou při straně severní. Při západním štítě se vypíná osmiboká věžička polokruhovitě ukončenými okny a s cibulovou bání.

Vnitřek lodi je plochostropý, zařízení kostela je převážně barokní a dominuje mu hlavní oltář se sochařskou výzdobou a obrazem
sv. Jana Křtitele. Hlavní oltář s obrazem je čistá barokní práce, pochází z roku 1729. Nesprávně se připisuje někdy malíři Josefu Berglerovi, ale co lze bezpečně zjistit podle farní knihy, opravoval oltářní obraz v roce 1833 známý malíř Jan Gruss z Prahy. Po stranách hlavního obrazu jsou dvě krásně řezané barokní sochy sv. Petra a Pavla, dále pak rovněž barokní sochy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého.

V sakristii je náhrobník z roku 1581, nalezneme tu i obrazy ze 17. století, rokokové varhany a vchody do tří podzemních krypt, z toho Kollerovská je přístupná zvenčí. Před kostelem stojí
dřevěná renesanční zvonice ze 16. století.

Ani tento kostel , stejně jako desítky dalších v naší zemi, nebyl ušetřen vloupání, k nimž opakovaně došlo v říjnu 1998. Zloději si odnesli celkem šest sošek andělů, dvě hlavičky dalších andělů, pozlacený kalich s miskou a další cenné předmětu v hodnotě 190 000 Kč. Proto již jsou dnes všechny cennější věci uschovány v depozitáři.

Staré náhrobky na hřbitově kolem kostela se nezachovaly. Po první světové válce byl před zvonicí zbudován pozoruhodný symbolický
hřbitůvek padlých, na němž má každý obřístevský nebo z nejbližšího okolí ve válce padlý voják svůj kámen se svým vlastním jménem.

Ve zdejším kostele se v r. 1860 podruhé oženil skladatel skladatel Bedřich Smetana.

 
 
Historický kostel v Obříství  je zasvěcen Janu Křtiteli .

Svatý Jan Křtitel patří k nejvýznamnějším křesťanským světcům. Je považován za posledního v řadě starozákonních proroků a za prvního ze světců Nového zákona. V hierarchii svatých má místo jako předchůdce Krista. Předpověděl příchod Mesiáše a poznal, že Mesiášem je Ježíš.

Všechno co o něm víme je obsaženo v evangeliích. Byl synem Zachariáše, kněze jeruzalémského chrámu a Alžběty, sestřenice Panny Marie. Jan byl o šest měsíců starší než Ježíš.

Janovo narození předpověděl jeho otci Zachariášovi archanděl Gabriel. Zachariáše tím velmi překvapil: „Nebo já starý jsem, a manželka má zestarala se ve dnech svých.

Jan se jako mladý muž stal kazatelem a žil asketickým životem na Judejské poušti, kde kolem sebe shromáždil zástup stoupenců. Živil se jen sušenými kobylkami a medem divokých včel. Nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým opaskem. Prohlašoval, že je poslem Božím a hlásal příchod Mesiáše. Ve vodách Jordánu křtil na znamení očištění a znovuzrození všechny, kdo k němu přicházeli a chtěli změnit svůj dosavadní způsob života. Pokřtil i Ježíše a nazval ho beránkem božím.

Jan také veřejně odsoudil, že král Herodes opustil svou první manželku a oženil se s ženou svého bratra Herodiadou. Uražená Herodiada navedla svou dceru Salome, která si měla od krále něco přát, aby si přála Janovu hlavu. Jan byl Herodem Antipou uvězněn a později sťat a jeho hlava byla Salome věnována na podnosu. Stal se tak prvním novozákonním mučedníkem.

K hlavním atributům sv. Jana Křtitele patří tenký rákosový kříž, křestní miska a beránek se svatozáří. Jeho svátek připadá na 24. června.
 

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech - http://www.strednicechy.cz - kap. Obříství - http://www.obristvi.cz !

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech


výřez z pohlednice obce - foto Petr Prášil
výřez z pohlednice obce
 foto Petr Prášil