Morový sloup
 
Po ústupu morové epidemie v roce 1679 se z vděčnosti přeživších, kterým se epidemie vyhnula, začínají v Čechách hromadně stavět  morové sloupy.

Také na návsi v Obříství stojí od roku 1714 pozoruhodný morový sloup se sousoším. Byl postavený nákladem hraběnky Karolíny Trauttmansdorffové, rozené Slavatové a jejího manžela Leopolda Antonína Trauttmansdorffa na paměť druhého velikého moru. Sloup je ozdobou rozsáhlé návsi.

Na sloupu je pozoruhodný 4 m vysoký oblý dřík z jednoho kusu kamene zakončený korintskou hlavicí. Na jeho vrcholu stojí směrem k severozápadu tesaná socha Panny Marie s Děťátkem a na opačné straně socha sv. Karla Boromejského, arcibiskupa milánského, který v době velikého moru věnoval péči nemocným, pro něž obětoval všechen svůj majetek a život. Dvojsoší je od sebe odděleno plechovou svatozáří v podobě hvězdy. Karel Boromejský má biskupský pláštík, provaz kolem krku, jak se kál za doby moru v Miláně a v ruce drží kříž. 

Morový sloup spočívá na hranolovitém podstavci s erby a nápisy. Dvě protilehlé stěny podstavce jsou otevřeny na způsob podélných výklenků. V jednom z nich leží socha umírající sv. Rosalie, v druhém umírající sv. František Xaverský, apoštol Indie. Podstavec je obstoupen čtyřmi menšími podstavci, na nichž stojí sochy ochránců proti neštěstí a moru - sv. Rocha, sv. Šebestiána, sv. Barbary a sv. Paulíny. Na podstavci pod sloupem jsou na dvou protilehlých stranách erby hrabat Trauttmansdorffů a slavatovský.

kliknutím zvětšíteNa druhých protilehlých stranách podstavce jsou z kamene vytesané svinuté listiny a na nich nápisy, jejichž český překlad zní: Chvála a sláva Svatým, jejichž přímluvou a ochranou jsme byli od smrtonosného a nakažlivého moru ochráněni. Toto sousoší je postaveni ke cti Panny Marie od Leopolda z jasného rodu Trauttmansdorffů a Marie Karoliny z rodu Slavatů.

Každý z těchto nápisů udává letopočet 1714. Na dolejší části podstavce je proti budově fary umístěn nápis: „Obnoveno 1904 z odkazu Františka Krásy, os. děkana + 1892 v Obříství.“

Sloup byl opraven v roce 1943 společně se sochou sv. Jana Nepomuckého a sv. Markéty. Opravu nákladem 20000 korun provedl akademický malíř a sochař Josef Rektor.
 

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech