Obecní úřad
 

Obecní úřad v Obříství
Budova obecního úřadu

Obecní úřad Obříství, Obříství 40, 277 42 Obříství
 

Úřední hodiny

 Pondělí 8.00-12.00   13.00-17.00
 Středa 8.00-12.00   13.00-17.00

Kontakty

 Telefon 315 685 000 / 035, 315 674 513
 E-mail obec.obristvi@obristvi.cz

Adresa úřadu: Obecní úřad Obříství, Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství
Telefon: 315 685 000 - obecní úřad - starostka
315 674 513 - místostarostka
315 685 035 - ekonom, matrika
 
Fax: 315 674 512
ID datové schránky: auhbwvz
E-mail:
obecní úřad / podatelna obec.obristvi@obristvi.cz
starostka (Jitka Zimová) zimova@obristvi.cz
místostarostka (Renáta Šulcová) sulcova@obristvi.cz
ekonom, matrika (Jarmila Šálová) salova@obristvi.cz
Číslo účtu: ČSOB, Poštovní spořitelna, 123371186/0300
00 237 141
DIČ CZ00237141

 
Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích:
starostka: Jitka Zimová zimova@obristvi.cz
místostarostka: Renáta Šulcová sulcova@obristvi.cz
 
Personální obsazení obecního úřadu:
ekonom: Jarmila Šálová salova@obristvi.cz
matrika, evidence obyvatel: Jarmila Šálová salova@obristvi.cz
knihovna: Věra Bílá  
kronikář:  Jana Slívová
S účinností od 1.1.2013 jmenovalo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 23.4.2013 novou kronikářku paní Janu Slívovou.
 

 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE OBŘÍSTVÍ

 
Agenda Obecního úřadu Obříství:
 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
  Pronajímá hrobová místa
  Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
  Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
  Přijímá oznámení o shromáždění
  Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
  Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
  Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
  Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
  Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
  Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
  Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
  Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
  Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
  Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
  Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
  Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
  Vybírá poplatky ze psů
  Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
  Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
  Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
  Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
  Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
  Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
  Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
  Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha
Obecní úřad Obříství - Matrika - agendy matriky evidované na Portálu veřejné správy:
http://portal.gov.cz
 
Oznámení o úhradách místních poplatků

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen „svoz TKO“) je splatný do 31.3. na obecním úřadě a činí:
a) 500,- Kč za fyzickou osobu:
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

b) 500,- Kč fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Při úhradě poplatku obdrží občan známku, kterou označí popelnici. Popelnice, které nebudou od 1.4. označeny, nebudou svozovou firmou vyváženy.
Poplatky, které nebudou uhrazeny do 31.3. budou vyměřeny hromadným předpisným seznamem, který bude zveřejněn veřejnou vyhláškou.

Úlevy a osvobození od poplatku za komunální odpad:
1) Poplatníkům - fyzickým osobám mladším 15 let žijícím ve společné domácnosti v rodině, v níž jsou alespoň tři děti ve věku do 15 let, se poskytuje úleva ve výši 50% na poplatku za komunální odpad, tzn., že tyto osoby platí poplatek za komunální odpad ve výši 250,-Kč za rok.

2) Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci - fyzické osoby, které jsou v obci Obříství hlášeny k trvalému pobytu, ale v obci se trvale nezdržují z důvodu pobytu na internátu, pobytu v zahraničí, nebo z důvodu platby v jiném místě pobytu poplatníka

2. Poplatek ze psa platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Obce Obříství.
Poplatek je splatný bez vyměření do 31.3. a činí:
a) 100,- Kč za jednoho psa
b) 150,- Kč za každého dalšího psa

Poplatky jsou splatné:
• v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Obříství ve dnech pondělí a středa od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 17.00 hod.
• nebo na účet obce Obříství č. 123371186/0300, vedený u ČSOB, divize Poštovní spořitelna.