Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 1. Oficiální název
Obec Obříství
 
 2. Důvod a způsob založení
Obec Obříství vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 
 3. Organizační struktura
>>> organizační řád - organizační struktura

Starostka: Jitka Zimová
Místostarostka: Renata Šulcová
Ekonom, matrika: Jarmila Šálová
 
 4. Kontaktní spojení
Adresa úřadu: Obecní úřad Obříství, Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství
Telefon: 315 685 000 - obecní úřad - starostka
315 674 513 - místostarostka
315 685 035 - ekonom, matrika
Fax: 315 674 512
ID datové schránky: auhbwvz
E-mail:
obecní úřad / podatelna obec.obristvi@obristvi.cz
starostka (Jitka Zimová) zimova@obristvi.cz
místostarostka (Renáta Šulcová) sulcova@obristvi.cz
ekonom, matrika (Jarmila Šálová) salova@obristvi.cz
 
 5. Případné platby můžete poukázat
na číslo účtu: ČSOB, Poštovní spořitelna, 123371186/0300
 
 6. Identifikační číslo organizace (IČ): 
00 237 141
 
 7.  Daňové identifikační číslo (DIČ): 
CZ00237141
 
 8. Dokumenty:
>>>  územní plán obce

>>> Strategický plán rozvoje obce Obříství

>>> schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok

>>>  krizový štáb obce

 
 9. Žádosti o informace

(místo a způsob, jak získat příslušné informace).

>>> Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají: Obecnímu úřadu Obříství, Obříství 40, 277 42 Obříství, tel. 315 685 000, 315 685 035, fax 315 674 512, e-mail: obec.obristvi@obristvi.cz

 10. Příjem žádostí a další podání
 
 11. Opravné prostředky

(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obecní úřad Obříství, Obříství 40, 277 42 Obříství, tel. 315 685 000-035,
fax 315 674 512,
e-mail: obec.obristvi@obristvi.cz

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

Když orgán žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
 
 12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

>>>  formuláře

Běžné formuláře lze získat v
kanceláři obecního úřadu na adrese:
Obecní úřad Obříství, Obříství 40, 277 42 Obříství, tel. 315 685 000-035, fax 315 674 512,
e-mail:
obec.obristvi@obristvi.cz
 
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
>>> Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

>>> Řešení mimořádných situací obce Obříství
Krizový štáb obce Obříství
Základní údaje pro potřeby krizového plánu a řešení mimořádných událostí.
Obsah evakuačního zavazadla - Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události

Zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací obce Obříství
Složení Povodňové komise obce Obříství (aktualizace duben 2015)

 
 14. Nejdůležitější předpisy
Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti).
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Platné obecně závazné vyhláškyusnesení zastupitelstva obce
 
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá
.
 
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
 
 17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
 
Obec Obříství je zřizovatelem níže uvedených organizací:
 

 
Řešení mimořádných situací
obce Obříství

Krizový štáb obce Obříství
Obsah evakuačního zavazadla
Zajištění připravenosti obce