Podpořené projekty
Podpořené projekty/přijaté dotace za rok 2017:
 • Název projektu:  "Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Obříství"

  Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002159

  Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 794 739 Kč

  Cíl projektu: Předmětem podpory je zpracování Digitálního povodňového plánu a vybudování Varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Obříství. Realizací projektu bude 60 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

  Datum zahájení realizace projektu: 3.11.2016

  Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2018

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Podpořené projekty/přijaté dotace za rok 2016:
 • Název akce: „Slavnostní otevření jarní sezóny 2016 v Památníku Bedřicha Smetany“, Poskytovatel : Fond hejtmana Středočeského kraje
  Ev. č. projektu: FHT/PHT/029948/2016
  Ev. č. smlouvy: S-10953/KHT/2016
  Dotace : 10 000,00 Kč
  Vlastní prostředky: 17 980,00 Kč
   
 • Název akce: „ Oprava hřbitovní zdi“
  Poskytovatel : Ministerstvo zemědělství - „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“
  Č. žádosti: SZIF/2016/0166434 ze dne 15.3.2016
  Rozhodnutí reg.č. 929/2016-17250BI
  Dotace: 84.161,- Kč
  Vlastní prostředky: 44.260,- Kč
   
 • Název akce: „Příspěvek na vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací na dvě pracovní místa“
  Poskytovatel: Úřad práce ČR
  Č.projektu: MEA-VZ-22/2016
  Dotace: 182.000,- Kč

Podpořené projekty/přijaté dotace za rok 2015:
 • Název akce: „Slavnostní otevření jarní sezóny v Památníku Bedřicha Smetany“, nazvané Bedřich Smetana : Hubička
  Poskytovatel : Fond hejtmana Středočeského kraje
  Č. projektu: S-4766/KHT/2015
  Dotace : 25 000,00 Kč
  Vlastní prostředky: 5 157,00 Kč
   
 • Název akce: Zateplení ZŠ a MŠ Obříství (zateplení půdních prostor v ZŠ a výměna oken a dveří v ZŠ a MŠ)
  Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR/MŽP
  Č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/15.28805/15256093
  Číslo a název prioritní osy: 2.3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
  Číslo a název oblasti podpory: 2.3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
  Celkové výdaje na projekt 5 235 799,00 Kč
  Z toho :
  Výdaje SF/CF (dotace 85%) 3 587 330,65 Kč
  Spolufinancování ze státních fondů (dotace 5%) 211 019,45 Kč
  Spolufinancování z rozpočtu obce (10%) 422 038,90 Kč
  Spolufinancování z rozpočtu obce (neuznatelné náklady) 1 015 410,00 Kč

   
 • Název akce: „Vybudování zařízení pro volnočasové a školní aktivity dětí ZŠ Obříství a osazení herních prvků do nové lokality Na Tarase“ (výstavba altánu v areálu ZŠ a realizace hracích prvků na dětském hřišti v lokalitě Na Tarase“)
  Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  ID č. : 117D815003925
  Celkové výdaje na projekt 335 545 00 Kč
  Dotace 58% 194 628 00 Kč
  Vlastní zdroje obce 42% 140 917 00 Kč
   
 • Název akce: „ Příspěvek na vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací na tři pracovní místa“
  Poskytovatel: Úřad práce ČR
  Č. projektu MEA-VN-6/2015, CZ.1.04/2.100/03.00015
  Dotace 236 107 00 Kč

Podpořené projekty/přijaté dotace za rok 2014:
 • Dotace ze Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolnych hasičů ve výši 26 234 Kč pro potřeby SDH Obříství na pořízení zabezpečovacího systému do hasičské zbrojnice.
   
 • Dotace ze Středočeského Fondu hejtmana na podporu projektu „Otevření jarní sezóny 2014 v Památníku Bedřicha Smetany“ ve výši 20 000 Kč.
   
 • Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu chodníku
  Obříství – Dušníky před bytovkou ve výši 585 998,66 Kč.

Přijaté dotace v roce 2013:
Čerpané dotace v roce 2013
 • Krajský úřad Středočeského kraje JSDH Obříství – vybavení pro členy 6.000,- Kč
 • Krajský úřad Středočeského kraje JSDH Obříství – povodně 2013 66.000,- Kč
 • Krajský úřad Středočeského kraje SFROM chodníky Obříství-centrum 751.094,- Kč
 • KÚ Středočeského kraje – Fond hejtmana hudební slavnost B.Smetana 20.000,- Kč
 • SFŽP ČR Obnova vegetačních prvků 52.022,70 Kč
 • ERDF Obnova vegetačních prvků 728.317,80 Kč
 • SFDI Chodník Obříství – Semilkovice 481.000,- Kč
 • KÚ Středočeského kraje povodně 2013 3.786.453,- Kč
 • MMR ČR povodně 2013 – podpora bydlení 270.000,- Kč
 ● 8.5.2013


Obci Obříství byla poskytnuta dotace ze Středočeského Fondu hejtmana
na podporu projektu „Otevření jarní sezóny 2013 v památníku Bedřicha Smetany“ částkou ve výši 20.000,- Kč.

Přijaté dotace v roce 2012:
 • Neinvestiční dotace ve výši 751 094 Kč – 95% celkových nákladů na realizaci akce „Bezbariérové chodníky v Obříství – 3. Etapa, centrum obce, evidenční číslo FRO/VEP/014948/2012 poskytnutých z rozpočtu Středočeského kraje Ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty.

Podpořené projekty / přijaté dotace roku 2011:
 • Bezbariérové chodníky v obci Obříství – Štěpán II
  SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury poskytl finanční prostředky ze svého rozpočtu 1.221.000,- Kč na akci „Bezbarierové chodníky v obci Obříství – Štěpán II „ , což odpovídá 69,95% souhrnu celkových nákladů . Zbylou část hradí obec z vlastních prostředků.
   
 • Rekonstrukce a vybudování zařízení pro volnočasové aktivity dětí MŠ Obříství
  MMR ČR – poskytlo dotaci na akci „Rekonstrukce a vybudování zařízení pro volnočasové aktivity dětí MŠ Obříství“ ve výši 224.377,- Kč. Vlastní prostředky ve výši 96.162,- Kč poskytne Mateřská škola z investičního fondu.
   
 • Revitalizace tepelného čerpadla v objektu č.p. 18 Obříství
  Nadace ČEZ- podpořila projekt pod názvem „Revitalizace tepelného čerpadla v objektu č.p. 18 Obříství“ částkou 400.000,- Kč z celkové částky 615.188,- Kč.

Podpořené projekty roku 2010:
 • Oprava střechy Památníku Bedřicha Smetany
  Ministerstvo kultury - poskytlo účelový finanční příspěvek ve výši 170.000,- Kč na obnovu nemovité kulturní památky – oprava střechy – venkovské usedlosti Památníku Bedřicha Smetany. Celková výše nákladů v roce 2011 činila 392.393,- Kč.
   
 • Česká hudební kultura v Obříství
  Středočeský kraj – Fond hejtmana – poskytnut peněžitý příspěvek ve výši 12.000,- Kč na akci „Česká hudební kultura v Obříství“.
   
 • Oprava fasády a restaurování dveří Památníku Bedřicha Smetany v Obříství
  Středočeský kraj – Fond kultury a obnovy památek – podpořil akci „Oprava fasády hlavní budovy v areálu Památníku Bedřicha Smetany v Obříství“ a „Restaurování dveří s povrchovou figurální aplikací v památníku Bedřicha Smetany“ v celkové výši 385.788,- Kč z celkových nákladů 409.698,10 Kč.
   
 • Automatizace systému místní knihovny Obříství a zapojení do veřejné sítě knihoven
  Ministerstvo kultury – Program VISK 3 – podpora poskytovatelů kulturních služeb – „Automatizace systému místní knihovny Obříství a zapojení do veřejné sítě knihoven“ , výše dotace 11.000,- Kč z celkových nákladů 20.555,- Kč.

 
Podpořené projekty roku 2009:
 • Rozšíření expozice v Památníku Bedřicha Smetany
  Fond kultury Středočeského kraje – byl podpořen projekt na rozšíření expozice v Památníku Bedřicha Smetany ve výši 60.000,- Kč.
   
 • Zateplení DPS Obříství
  Středočeský kraj – Fond rozvoje měst a obcí podpořil realizaci projektu „Zateplení DPS Obříství“ částkou 420.546,- Kč z celkových nákladů 442.680,- Kč.
   
 • Rehabilitace Památníku Bedřicha Smetany
  Středočeský kraj – Fond obnovy památek – podpořil částkou 50.000,- Kč obnovu hospodářského objektu se suchým WC a dřevníkem v areálu Památníku Bedřicha Smetany v rámci celkové Rehabilitace památníku.
   
 • Czechpoint
  MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím MMR a pověřené obce Neratovice byla obci poskytnuta dotace na upgrade Czechpointu ve výši 58.259,- Kč.

   
 • Oprava střechy Památníku Bedřicha Smetany
  Ministerstvo kultury v rámci státní finanční podpory v Havarijním programu na opravu komínů a střešního pláště vč. klempířských prvků venkovské usedlosti Památníku Bedřicha Smetany ve výši 300.000,- Kč z celkových nákladů 499.558,- Kč.

 
Podpořené projekty roku 2008:
 • Obnova Památníku Bedřicha Smetany
  Ministerstvo kultury podpořilo akci „Obnovu nemovité kulturní památky – venkovské usedlosti Památníku Bedřicha Smetany“ na restaurování šablonové výmalby v podkroví památníku. Akce byla podpořena částkou 34.000,- Kč.
   
 • Výstavba dětského hřiště
  Středočeský kraj – Fond sportu a volného času – byl podpořen projekt „Výstavba dětského hřiště v areálu veřejně přístupného sportovního zařízení v obci Obříství“ částkou 200 tis. Kč z celkových nákladů 359.939,- Kč.
   
 • Obnova Památníku Bedřicha Smetany
  Středočeský kraj – Fond obnovy památek - byl podpořen projekt na účelově vázanou obnovu nemovité kulturní památky Bedřicha Smetany v Obříství částkou 100.000,- Kč na restaurování výmalby , výměnu poškozených prken podlah a jejich povrchovou úpravu v podkroví památníku.
  Středočeský kraj – Fond kultury – částkou 50.000,- Kč byl podpořen Projekt pro účel propagace a pořízení výstavních stolů a panelů a další materiál pro přípravu nově zřizované expozice.
   
 • Dopravně bezpečnostního opatření
  Středočeský kraj – Fond dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje – byl přidělen grant ve výši 400 tis. Kč na zajištění dopravně bezpečnostního opatření v obci Obříství.
 
 
  Související informace