Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Mzdová a personální agenda BOZP Evidence obyvatel Rušení trvalého pobytu Kniha vítání občánků Volební agenda Vidimace a legalizace Kronika Poplatky - psi, odpady Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací Evidence nájmů hrobového místa, nájemné Podněty k úzenímu plánu Evidence došlé pošty, běžná e-mailová komunikace, datová schránka  Archivace stavební dokumentace Přidělení čísla popisného Správní řížení Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi Czech Point Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) Úřední deska Zápisy a usnesení ze zastupitelstva Knihovna: seznam čtenářů Seznam domů s jménem vlastníka Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ředitel ZŠ a MŠ Významná jubilea  Evidence majitelů psů Bytové hospodářství Pokladna, účetní doklady účetnictví Veřejně prospěšní pracovníci Matrika
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Zpracování územního plánu Vedení pošty Stavební řízení Evidence domů Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Vedení hasičeské jednotky Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence majitelů psů Bytové hospodářství Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Probační služba, VPP Vedení matriky
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové komisí a výborů zaměstnanci obci, VPP, dohodáři obyvatelé s trvalým bydlištěm, cizinci Obyvatelé s trvalým pobytem Narozené děti, veřejnost Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiné fyzické osoby Nájemcí hřbitovních míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Občané Občané, majitel nemovitosti Účastník řízení Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané obce Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny občanné obce Členové JSDH Ředitel školy, školky Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Majitelé psů Nájemníci a spolubydlicí Fyzická osoba s platbním stykem s obcí Veřejně prospěšní pracovníci Žadatelé a účastníci - Veškeré fyzické osoby
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi a certifikáty, stav, mzdové listy,  evidenční listy důchodového pojištění, rejstřík trestů jmenné, datum narození, podpisy jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, příbuzní, RČ, právní způsobilost, podpis, (v listinné podobě informace o majiteli nemovitosti - jmenné, číslo OP) jmenné, adresa, datum narození, datum Jmenné, datum narození, podpisy rodičů, bydliště, jména rodičů, podpisy "svědků" Jmenné, adresné, datum narození, občanství Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, podpis Jménné, foto Jmenné, adresní, datum narození, kontaktní Jmenné, adresné, datum narození, podpisy, někdy RČ Jmenné, adresné, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, RČ, číslo parcely, LV, podpisy  Jmenné, adresní, kontaktní, podpis, dále dle osú zveřejněného subjektem Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, kontaktní, datum narození Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely, datum narození Jmenné, adresné, kontaktní, datumy narození Jmené, adresné, kontakty, datum narození - osú zveřejněné subjektem Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis, datum narození, RČ, dálší údaje dle druhu žádosti Jmenné, adresné, datum narození Jména, adresy Jména, adresy Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, věk, adresa (pokud jde SPOZ k jubilantům) Jmenné, adresní, kontakt, datum narození Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresní, číslo účtu, kontakt Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, adresa (dále údaje jako ve mzdové agendě) veškeré OsÚ
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad, externí zpracovatel Určení zaměstnanci,  Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, oznámení na součinné orgány (úřad Neratovice) Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, veřejnost k nahlédnutí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, pověřená obec Neratovice Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci Určení zaměstnanci, pověřená obec Neratovice Určení zaměstnanci, občas se posílá do příslušné matriky Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, právník Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce určení zaměstnanci, hlášení příslušným orgánům
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, zdravotní způsobilost 5 let Přihlašovací lístek k trvalému pobytu 75 let, hlášení evidence obyvatel 5 let, potvrzení o změně trvalého pobytu 1 rok 5 let 10 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let 5 let 5 let 5 let 10 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let doba uchování viz § 56a odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 5 let 1 rok 10 let 5 let 5 let 5 let 5 let 1 rok 5 let Evidence uchazečů o přidělení sociálního bydlení - 5 let, smlouvy - 5 let Účetní doklady týkajícíc se majetkových záležitostí obce - 20 let, Roční účetnictví, výkazy - 10 let, Příjmové a výajové doklady - 5 let 5 let Knihy narození 100 let, knihy manželství 75 let, knihy úmrtí 75 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c e c c e c b c c c e c c c c c c c e f c c e f c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce kniha úrazů §105 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce §3 zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §10abc zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel § 36a a § 149a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,  zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,  zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky §18a,b,c,d zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování zák. č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí §16 zák. č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích Není třeba vyplnit buňku. §25 zák. č. 256/2001 Sb., Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zřízení: zák. č. 300/2008 Sb., uchování dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů   §31a zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na komunikacích §14 zák. č. 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech   §26 zák. č. 500/2004 Sb.,
Zákon správní řád
§93 zák. č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích (obecní zřízení)
§4 zák. č. 257/2001 Sb.,
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
zák. č. 128/2000, o obcích §29 a §68 zák. č. 133/1985 Sb.,
Zákon České národní rady o požární ochraně
§8 zák. č. 561/2004 Sb.,
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
§4 a §5 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů §2 Zzák. č. 565/1990 Sb.
Zákon České národní rady o místních poplatcích
§39 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
zák. č. 257/2000 Sb.
Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
§14-§41 zák. č. 301/2001 Sb., Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X x x X x x X x X X X X X X x X x x X X X X X X X X X X X x
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE