Elektronická úřední deska - archiv 2012
 

Dokument

Vyvěšeno ode dne: Zveřejnění
do dne:
OZNÁMENÍ - žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
Kanceláře s ubytováním (administrativně provozní zázemí ke stávajícímu objektu prodejny) Obříství, Na Štěpáně č.p. 225, stavebník Karel Tůma, Věra Tůmová
MěÚ Neratovice, Č.j.: MěÚN/51845/2012
21.12.2012 7.1.2013
OZNÁMENÍ -žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
Veřejné osvětlení - 3. etapa, centrum obce Obříství, stavebník Obec Obříství
MěÚ Neratovice, Č.j.: MěÚN/51738/2012
21.12.2012 7.1.2013
Dražební vyhláška č.j.504/2012-N, RD Obříství č.p. 262
Vydal: EURODRAŽBY CZ, a.s.
18.12.2012 14.2.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Vydal: Obec Obříství
12.12.2012 27.12.2012
Rozhodnutí o umístění stavby:veřejné osvětlení - Chodník Štěpán I
Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor, Č.j.: MěÚN/48714/2012
29.11.2012 17.12.2012
Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu: stavební úpravy a přístavba rodinného domu a kolna Obříství, K Bažantnici č.p. 256, stavebník Ing. Petr Chvátal
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor, Č.j.: MěÚN/47547/2012
29.11.2012 17.12.2012
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro paní Janu Kadlecovou
Vydal: Obecní úřad Obříství
28.11.2012 13.12.2012
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro paní Jiřinu Kadlecovou
Vydal: Obecní úřad Obříství
28.11.2012 13.12.2012
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro paní Jarmilu Zedekovou
Vydal: Obecní úřad Obříství
28.11.2012 13.12.2012
Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu: stavební úpravy a přístavba rodinného domu a kolna Obříství, K Bažantnici č.p. 256, stavebník Ing. Petr Chvátal,
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor, Č.j.: MěÚN/47547/2012
23.11.2012 10.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: Obec Obříství
7.11.2012 23.11.2012
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - katastr 26.10.2012 26.11.2012

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Veřejné osvětlení - Chodník Štěpán I. Obříství

24.10.2012 9.11.2012
Posuzování vlivů koncepce "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje" 22.10.201 7.11.2012
Oznámení - prodej pozemku 19.10.2012 5.11.2012
Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na zakázku "Územní plán obce Obříství"
Vydal: Obec Obříství
19.10.2012 15.11.2012
Výsledky hlasování ve vplbách do krajského zastupitelstva - 2012 13.10.2012 3.12.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  .... Ing. P. Chvátal 27.9.2012 15.10.2012
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 25.9.2012 3.12.2012
Oznámení o době a místě konání voleb 19.9.2012 13.10.2012
Od 17.9.2012 do 17.10.2012 je v budově OÚ Obříství zpřístupněn hromadný předpisný seznam 17.9.2012 17.10.2012
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Integrovaný krajský program.." 4.9.2012 3.12.2012
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost 17.8.2012 3.9.2012
O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení na prodej movité věci
14.8.2012 4.9.2012
Oznámení
Obecní úřad v Obříství oznamuje v souladu s § 39 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout k užívání nebytové prostory ve zděné budově v Památníku Sv. Čecha, Obříství, ul. Bedřicha Smetany č.p. 83,
za účelem provozování výuky dětí na hudební nástroje.
10.8.2012 28.8.2012
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost - Josef Tláskal r. 1973

Obecní úřad Obříství, dle § 25 odst. 1 zák. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje možnost převzít následující písemnost:
1. Oznámení o zahájení řízení – č.j. OU/0972/12/Sa
2. Usnesení o ustanovení opatrovníka – č.j. OU/1042/12/Sa
1.8.2012 17.8.2012
OBEC CHORUŠICE
vyhlašuje v souladu s ust. § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ust. § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, KONKURS NA ŘEDITELE / ŘEDITELKU Mateřské školy Chorušice, příspěvkové organizace se sídlem: Chorušice 99, PSČ 277 37 Chorušice
18.7.2012 27.7.2012
rozhodnutí o umístění stavby - stavební úpravy a přístavba objektu pohostinství Obříství č.p. 25 21.6.2012 9.7.2012
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení dle Zákona- zakázka malého rozsahu:
Bezbariérové chodníky v obci Obříství - 3. etapa, centrum obce
19.6.2012 4.7.2012
Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi pozemků v k.ú. Obříství
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
19.6.2012 4.7.2012
Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi pozemků v k.ú. Obříství
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
19.6.2012 4.7.2012
Záměr č. 3/2012 „Pronájem pohostinství v Úžicích“
Vydal: Obec Úžice
13.6.2012 2.7.2012
Oznámení o vypnutí el.energie dne 28.6.2012, v příloze plánek vypnuté oblasti, trafostanice Na Parcelách, U Labe, LPG
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
13.6.2012 28.6.2012
Oznámení o zrušení zadávacího řízení 12.6.2012 27.6.2012
Stavební povolení na stavbu: Garáž Obříství, K Bažantnici č.p. 253, stavebník Gabriela Štěrbová
Vydal: MěÚ Neratovice
11.6.2012 27.6.2012
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NERATOVICE
Vydal: MěÚ Neratovice
8.6.2012 25.6.2012
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy Chorušice
Vydal: Obec Chorušice
29.5.2012 20.6.2012
Závěrečný účet Obce Obříství za rok 2011
Vydal: Obec Obříství
24.5.2012 11.6.2012
Oznámení - záměr pronajmout 44 m2 nebytových prostor prodejny trafiky v Obříství č.p. 20.
Vydal: Obec Obříství
16.5.2012 1.6.2012
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ, stavebník Filip Král - stavební úpravy a přístavba objektu pohostinství
Obříství č.p. 25
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
15.5.2012 31.5.2012
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Gabriela Štěrbová, Garáž Obříství, K Bažantnici č.p. 253
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
4.5.2012 21.5.2012
Oznámení - Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje- aktualizace 2011- závěr zjišťovacího řízení.
Vydal: Obec Obříství
2.5.2012 18.5.2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ochranná pásma letiště Vodochody
Vydal: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
30.4.2012 15.5.2012
Rozhodnutí o umístění stavby kopaná studna, stavebník Lukáš Lanc
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
18.4.2012 4.5.2012
Rozhodnutí o umístění stavby kopaná studna, stavebník Milena Juklíčková
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
18.4.2012 4.5.2012
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost: Vladislav Burda
Vydal: Obecní úřad Obříství
10.4.2012 26.4.2012
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost: Vladislav Burda
Vydal: Obecní úřad Obříství
3.4.2012 19.4.2012
VYHLÁŠENÍ KONKURZU na obsazení funkce ředitel/ředitelka Příspěvkové organizace Mateřská škola Obříství
Termín doručení přihlášek: nejpozději do 30.4.2012 do 12.hodin včetně
Vydal: Obec Obříství
 
30.3.2012 30.4.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu "Bezbariérové chodníky v obci Obříství - 3. etapa, centrum obce"
Lhůta pro podání nabídek je do 18.4.2012, 10.00 hodin
Vydal: Obec Obříství
28.3.2012 18.4.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce jednosměrní místní komunikace v obytné zóně - lokalita Obříství II, na pozemku parc. č. 1538/2 v k.ú. Obříství"
Lhůta pro podání nabídek je do 18.4.2012, 10.00 hodin
Vydal: Obec Obříství
28.3.2012 18.4.2012
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost: Jan Giorgiutti
Vydal: Obecní úřad Obříství
23.3.2012 9.4.2012
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obříství se koná 27.3.2012
Vydal: Obecní úřad Obříství
19.3.2012 27.3.2012
Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitel/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Hostín u Vojkovic
Termín podání přihlášek: nejpozději do 6.4.2012 do 12.hodin včetně
Vydal: Obec Hostín u Vojkovic
15.3.2012 6.4.2012
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro pana Vladislava Burdu
Vydal: Obecní úřad Obříství
15.3.2012 30.3.2012
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ kopaná studna Obříství, Lukáš Lanc
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
14.3.2012 30.3.2012
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ kopaná studna Obříství, Milena Juklíčková
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
14.3.2012 30.3.2012
Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
Vydal: MŠ Obříství
2.3.2012 4.4.2012
Konkurs na obsazení funkce ředitele MŠ Čakovičky
Vydal: Obec Čakovičky
28.2.2012 13.4.2012
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej movité věci: hrobové příslušenství - dvojhrob 79P, Obříství
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
22.2.2012 4.4.2012
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro pana Jana Giorgiutti
Vydal: Obecní úřad Obříství
6.3.2012 22.3.2012
Zpráva o výsledku hospodaření DSO Svazek měst a obcí VKM za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012
Vydal: Svazek měst a obcí VKM
6.3.2012 22.3.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
9.2.2012 27.2.2012
Stavební povolení na změnu stavby: Bezbariérové chodníky v obci Obříství - 3. etapa, centrum obce Obříství na pozemku parc. č. 1560/1, 1598/1, 1604/1 v katastrálním území Obříství.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
28.12.2011 13.1.2012
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).