Elektronická úřední deska
 

Dokument

Vyvěšeno ode dne: Zveřejnění
do dne:
Návrh rozpočtu obce Obříství na rok 2014
Vydal: Obec Obříství
20.12.2013 6.1.2014
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro Ing. Emílii Mrázovou
Vydal: Obecní úřad Obříství
17.10.2013 2.11.2013
Oznámení záměru bezúplatně převést obci Obříství uvedené pozemky
Vydal: Středočeský kraj
7.10.2013 23.10.2013
Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2013
o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

Vydal: Obec Obříství
2.10.2013 18.10.2013
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby 103 Ex 58871/12-68
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov
 
30.9.2013 13.11.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Oznámení o době a místě konání voleb
30.9.2013 29.10.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání zadání ÚP Obříství 24.9.2013 10.10.2013
Návrh zadání územního plánu obce Obříství 24.9.2013 25.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
9.9.2013 29.10.2013
Dražební vyhláška 103 Ex 24855/12-70 o provedení elektronické dražby nemovitosti, budovy č.p. 49 a st. parcely ppč. 55 v k.ú. Obříství
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána
28.8.2013 29.9.2013
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. OU/0828/13/Sa o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013
Vydal. Obec Obříství
27.8.2013 27.9.2013
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 10 ÚZEMNÍM PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NERATOVICE, Č.J. MěÚN/32644/2013
Vydal: MěÚ Neratovice
25.7.2013 12.8.2013
Dražební vyhláška 103 Ex 58871/12-40 o provedení elektronické dražby nemovitosti - pozemky LV 528 v k.ú. Obříství
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
17.7.2013 5.9.2013
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení dle Zákona - zakázka malého rozsahu: "Vybudování veřejného bezbariérového chodníku v obci Obříství - Semilkovice dle projektové dokumentace".
Vydal: Obec Obříství
25.6.2013 22.7.2013
Úřad pro civilní letectví, Opatření obecné povahy – Veřejná vyhláška, ochranná pásma letiště Vodochody 21.6.2013 8.7.2013
Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
6.6.2013 8.7.2013
Závěrečný účet Obce Obříství za rok 2012
Vydal: Obecní úřad Obříství
24.5.2013 10.6.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
24.5.2013 10.6.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Obříství s částí k.ú. Úpor
Příloha - situační plánek
Vydal: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
9.5.2013 27.5.2013
Ode dne 30.04.2013 do dne 30.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1786235/13/2100-14400-200796, kterým se stanovuje DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
 Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2013 31.5.2013
Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2013
o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

Příloha: Mapy dotčeného území
Vydal: Obec Obříství
9.4.2013 25.4.2013
O z n á m e n í - V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 a § 41, oznamuje Obec Obříství směnu pozemků mezi obcí Obříství a Denisou Kubálkovou
Vydal: Obec Obříství
3.4.2013 19.4.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - Obříství, Za Statkem 276, stavebník Mgr.Milena Jachková
Vydal: MĚÚ Neratovice, stavební odbor
22.3.2013 8.4.2013
Závěrečný účet VKM 2012
Vydal: VKM
8.3.2013 25.3.2013
Závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2012
Vydal: VKM
8.3.2013 25.3.2013
VKM návrh rozpočtu 2013
Vydal: VKM
8.3.2013 25.3.2013
Rozhodnutí o umístění stavby: stavební úpravy K Větrolamu 77, Obříství, stavebník Jan Kršmar
Vydal: MěÚ Neratovice
7.3.2013 25.3.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - na stavbu: Kanceláře s ubytováním (administrativně provozní zázemí ke stávajícímu objektu prodejny)
Obříství, Na Štěpáně č.p. 225

Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor Č.j.:MěÚN/05006/2013
31.1.2013 18.2.2013
Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu: veřejné osvětlení - 3. etapa, centrum obce Obříství, stavebník Obec Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor Č.j.: MěÚN/04270/2013
29.1.2013 14.2.2013
Výsledky hlasování ve volbách prezidenta - 2.kolo - za obec Obříství
Vydal: Obecní úřad Obříství
26.1.2013 27.1.2013
Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Úpor - Černínovsko
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
25.1.2013 25.2.2013
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kly 13.2.2013
Vydal: Honební společenstvo Kly
16.1.2013 13.2.2013
Oznámení -  záměr na pronájem 63 m2 nebytových prostor v přízemním domě č.p. 66 v Obříství – části Dušníky
Vydal: Obec Obříství
16.1.2013 1.2.2013
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jana Kadlecová, Obříství 24
Vydal: Obecní úřad Obříství
16.1.2013 1.2.2013
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jarmila Zedeková, Obříství 24
Vydal: Obecní úřad Obříství
16.1.2013 1.2.2013
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jiřina Kadlecová, Obříství 24
Vydal: Obecní úřad Obříství
16.1.2013 1.2.2013
Výsledky hlasování - volba prezidenta za volební okrsek Obříství 1. kolo 12.1.2013 26.1.2013
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - pergola s terasou, bazén a okrasné jezírko Obříství, Za Statkem č.p. 276, stavebník Mgr. Milena Jachková
MěÚ Neratovice stavební odbor, Č.j.: MěÚN/01559/2013
9.1.2013 25.1.2013
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, stavební úpravy a přístavba kolny, kterými vznikne objekt chovatelského zařízení - pro chov exotického ptactva, Obříství, K Větrolamu č.p. 77, stavebník Jan Kršmara
MěÚ Neratovice stavební odbor, Č.j.: MěÚN/00619/2013
7.1.2013 23.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad Obříství
18.12.2012 26.1.2013
Dražební vyhláška č.j.504/2012-N, RD Obříství č.p. 262
Vydal: EURODRAŽBY CZ, a.s.
18.12.2012 14.2.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad Obříství
13.12.2012 26.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Obříství
6.11.2012 26.1.2013
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).