Elektronická úřední deska  - archív 2014
 

Dokument

Vyvěšeno ode dne: Zveřejnění
do dne:
Usnesení č.10/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 16.12.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 19.12.2014 28.1.2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 17.12.2014 2.1.2015
Státní pozemkový úřad - Oznámení k vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků a lhůta pro uplatnění námitek v KoPÚ Obříství. 10.12.2014 29.12.2014
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 16.12.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 8.12.2014 17.12.2014
Zápis a usnesení č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství 25.11.2014 3.12.2014 15.12.2014
Oznámení - záměr na prodej části pozemku p.č.31/5
Vydal: Obec Obříství
26.11.2014 11.12.2014

Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
 
14.11.2011 15.12.2014
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Obříství.
Jednací řád 2014 Zastupitelstva obce Obříství.
10.11.2011 15.12.2014
Informace o konání veřejného ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Obříství 4.11.2014. 27.10.2014 15.12.2014
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE OBŘÍSTVÍ KONANÉ 10. - 11.10.2014
Zápis o výsledku voleb
11.10.2014 15.12.2014
Oznámení směny pozemků mezi obcí Obříství a společností Arboeko, s.r.o. 1.10.2014 17.10.2014
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost - Kaňkovský 25.9.2014 10.10.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb
17.9.2014 13.10.2014
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 30.9.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 22.9.2014 1.10.2014
O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. SHMS/080/2014
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16.9.2014 14.10.2014
Dražební vyhláška 103 Ex 24855/12-196
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
16.9.2014 2.10.2014
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro pana Vladislava Burdu
Vydal: Obecní úřad Obříství
15.9.2014 1.10.2014
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro pana Josefa Tláskala
Vydal: Obecní úřad Obříství
15.9.2014 30.9.2014
Výzva k vyzvednutí písemnosti pro Jana Květa
Vydal: MĚÚ Neratovice, obecní živnostenský úřad
8.9.2014 24.9.2014
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro Milana Hrčiaka 4.9.2014 20.9.2014
Zrušení zadávacího řízení.pdf 28.8.2014 15.12.2014
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejné osvětlení "Chodníky Obříství - Semilkovice" Obříství
Výzva k 27.8.2014.pdf
Zadávací dokumentace VO II.pdf
28.8.2014 17.9.2014
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 2.9.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
 
18.8.2014 4.9.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení "Veřejné osvětlení - Chodníky Obříství - Semilkovice - Obříství
Lhůta pro podání nabídek končí 27.8.2014 v 16,00 hodin.
Vydal: Obec Obříství
14.8.2014 28.8.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení "Vybudování nového chodníku v Obříství, část Dušníky"
Lhůta pro podání nabídek končí 27.8.2014 v 16,00 hodin.
Vydal: Obec Obříství
12.8.2014 28.8.2014
Oznámení záměru bezúplatně převést Obci Obříství pozemek p.č.1598/12
Vydal: Středočeský kraj
11.8.2014 26.8.2014
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro pana Milana Hrčiaka
Vydal: Obecní úřad Obříství
11.8.2014 27.8.2014
Výzva k vyzvednutí písemnosti od MěÚ Neratovice, Obecní živnostenský úřad, pro Jana Květa, Obříství.
Vydal: MěÚ Neratovice, č.j. MěÚN/36114/2014
30.7.2014 15.8.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam, aktualizace 28.7.2014
Informace pro veřejnost.pdf
28.7.2014 10.11.2014
Oznámení společného jednání
Příloha (zip 29MB)
22.7.2014
22.7.2014
27.9.2014
27.9.2014
Veřejná vyhláška „Návrh územního plánu Obříství" 22.7.2014 7.8.2014
Veřejná vyhláška k rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obříství a v k.ú. Úpor o části katastrálního území Chlumín a Libiš. 16.7.2014 1.8.2014
Oznámení o zahájení řízení a zaslání Zprávy u posouzení bezpečnostní zprávy k vyjádření o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, SPOLANA a.s. 15.7.2014 15.8.2014
Usnesení č.6/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 24.6.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 27.6.2014 15.12.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Informace města Neratovice k registracím kandidátních listin
27.6.2014 13.10.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
27.6.2014 13.10.2014
Veřejná výzva na obsazení místa na stavebním úřadu v Byšicích. 27.6.2014 18.7.2014
Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 1/2014 - POŽÁRNÍ ŘÁD 25.6.2014 10.7.2014
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 24.6.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 16.6.2014 25.6.2014
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství,
konaného dne 10.6.2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
6.6.2014 10.6.2014
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "o vyměření místního poplatku za provoz systému hromažďování sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014 5.6.2014 10.7.2014
OZNÁMENÍ o ustanovení opatrovníka - KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor, SPU 251572/2014
Vydal. Státní pozemkový úřad
4.6.2014 20.6.2014
O Z N Á M E N Í  o výběrovém řízení čís. SHMS/060/2014 na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Obříství
Vydal: Státní pozemkový úřad
3.6.2014 1.7.2014
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2014/2015 do Mateřské školy Obříství 2.6.2014 18.6.2014
Oznámení ke zjišťování průběhu hranic obvodu komplexní pozemkové úpravy zpracovávané v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor
Vydal: Státní pozemkový úřad
30.5.2014 16.6.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce vytápění Zdravotní středisko Obříství
Příloha: Zadávací dokumentace
Vydal: Obec Obříství
30.5.2014 16.6.2014
Oznámení - pronajmout zemědělský pozemek p.č.995/1
Vydal: Obec Obříství
28.5.2014 15.12.2014
Volby do obecních zastupitelstev podzim 2014- stanovení počtu členů obecního zastupitelstva. 28.5.2014 13.6.2014
Veřejná vyhláška - o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Obříství a Úpor do kategorie místních komunikací. 28.5.2014 13.6.2014
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství,
konaného dne 27.5.2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
19.5.2014 27.5.2014
Rozhodnutí o umístění stavby veřejné osvětlení „chodník Obříství –Semilkovice“ Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor, č.j. MěÚN/21806/2014
13.5.2014 29.5.2014
Dražební vyhláška č.j.: 174 EX 337/13-44 v neprospěch povinného: 1. Lucie Bauerová, 2. Zdeněk Bauer, Dušnická 27, 27742, Obříství'
Vydal: Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor
7.5.2014 23.5.2014
Návrh závěrečného účtu obce Obříství za rok 2013.doc
příloha č.1 - hospodaření obce Obříství k 31.12.2013.pdf
příloha č.2 - informace o majetku obce k 31.12.2013.pdf
příloha č.3 - vypořádání dotací.xls
příloha č.4 - čerpání fondů.xls
příloha č.5 - Hospodaření Základní školy a Mateřské školy.doc
příloha č.6 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.pdf
6.5.2014 22.5.2014
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2014.
Vydal: FÚ pro Středočeský kraj
30.4.2014 2.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Oznámení o době a místě konání voleb
28.4.2014 26.5.2014
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 29.4.2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 22.4.2014 29.4.2014
Oznámení - úvodní jednání o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Obříství
Vydal: Státní pozemkový úřad, SPU 165354/2014
11.4.2014 28.4.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam
Informace pro veřejnost.pdf
7.4.2014 28.7.2014
O Z N Á M E N Í  o výběrovém řízení čís. SHMS/026/2014 - Prodávaný majetek stavba Obříství č.p. 251, rodinný dům, pozemek stavební parcela č. 490,  pozemek pozemková parcela č. 686/13,
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
1.4.2014 29.4.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Informace o počtu a sídlech vol.okrsků
31.3.2014 26.5.2014
Nařízení Státní veterinární správyo opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Č. j.: SVS/2014/020204-G
24.3.2014 9.4.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Upozornění pro voliče jiných členských států EU
25.3.2014 13.4.2014
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - veřejné osvětlení „chodník Obříství – Semilkovice“ Obříství
Vydal: MĚÚ Neratovice, stavební odbor, Č.j.: MěÚN/13204/2014
19.3.2014 4.4.2014
DSO Svazek města obcí VKM
Plnění rozpočtu 2013, Rozvaha 2013, Výsledovka 2013, Inventarizační zpráva 2013, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 2013,
11.3.2014 27.3.2014
DSO Svazek města obcí VKM
Návrh rozpočtu 2014, Závěrka 2013, Závěrečný účet 2013
11.3.2014 27.3.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - varoázza včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S
10.3.2014 25.3.2014
O Z N Á M E N Í -  záměr pronajmout – propachtovat zemědělský pozemek p.č. 241/2 o výměře 4022 m2, část zemědělského pozemku p.č. 1522 o výměře 720 m2 a část zemědělského pozemku p.č. 770 o výměře 230 m2, vše v k.ú. a obci Obříství.
 
10.3.2014 25.3.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - varoázza včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S
7.3.2014 24.3.2014
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 25.2.2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 17.2.2014 25.2.2014
Výzva pro majitele k odstranění motorového vozidla FORD KA, bílé barvy, SPZ 4A1 9742.
Vydal: Obec Obříství
13.1.2014 13.10.2015
Návrh rozpočtu obce Obříství na rok 2014
Vydal: Obec Obříství
20.12.2013 6.1.2014
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).