Elektronická úřední deska - archív 2016
 

Dokument

Vyvěšeno ode dne: Zveřejnění
do dne:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBŘÍSTVÍ
Příloha - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2016

1 - Odůvodnění vydání ÚP
2 - Textová část ÚP
3 - B1 -VZC
4 - B2 - HLV
5 - B2a - HLV
6 - B2b - HLV
7 - B3 - VV
8 - B4 VPS a VPO
9 - D1 -KOV
10 - D2 - VSV
11 - D3 - ZPF
19.12.2016 4.1.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2017. 15.12.2016 2.1.2017
Zveřejnění záměru o převodu hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce Obříství. 15.12.2016 2.1.2017
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2017 14.12.2016 29.12.2016
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 13.12.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
 
5.12.2016 13.12.2016
SPÚ - OZNÁMENÍ - závěrečné jednání KoPÚ v k.ú. Obříství a v částech k.ú. Úpor a Libiš 1.12.2016 16.12.2016
Usneseni - dražební vyhláška č.j. 080 EX 1216/15-237 24.11.2016 15.12.2016
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí k. ú. Obříství, která potrvá přibližně do 30.6.2017. 16.11.2016 30.6.2017
Oznámení o obnově katastrálního operátu Obříství 16.11.2016 19.12.2016
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Protipovodňová opatření" 26.10.2016 10.11.2016
Usnesení č.7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného 25.10.2016 26.10.2016 10.11.2016
O Z N Á M E N Í O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o umístění stavby
komunitní centrum Obříství
26.10.2016 10.11.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/101 ulici B. Smetany a MK přilehlého chodníku v Obříství, a to za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při výstavbě chodníku
19.10.2016 3.11.2016
Program jednání zastupitelstva, které se bude konat v úterý 25.10.2016. 17.10.2016 26.10.2016
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. 17.10.2016 1.11.2016
OZNÁMENÍ o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obříství a v částech k.ú. Úpor a Libiš, Vydal Státní pozemkový úřad SPU 529553/2016 17.10.2016 18.11.2016
Dražební vyhláška č.j. 203 EX 16472/15-29, SPIS 203 EX 19894/14 14.10.2016 18.11.2016
INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY, Komunitní centrum Obříství, Vydal MěÚ Neratovice č.j.: MěÚN/67374/2016 12.10.2016 21.10.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR - druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 28 Mělník se uskuteční 14. 10. 2016 od 14:00 – 22:00 hodin a 15. 10. 2016 od 8:00 – 14:00 hodin.
Hlasovací lístky postupujících kandidátů budou k dispozici ve volebních místnostech.
10.10.2016 16.10.2016
Dražební vyhláška č.j. 198 Ex 2377/09-69 21.9.2016 6.12.2016
Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 16472/15-27. 21.9.2016 21.10.2016
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Neratovice a obcí Obříství o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků 21.9.2016 7.10.2016
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malé hodnoty "Protipovodňová opatření obce Obříství" 14.9.2016 26.9.2016
Záměr o prodeji pozemku p.č. st. 710/109 v k. ú. Obřístvív 7.9.2016 23.9.2016
Záměr o prodeji pozemku p.č. st. 725 v k. ú. Obříství 7.9.2016 23.9.2016
Oznámení  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořín - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti, Vydal: Státní pozemkový úřad SPU 454111/2016  6.9.2016 22.9.2016
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro pana Miloslava Vojtíška. 30.8.2016 14.9.2016
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 6.9.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 29.8.2016 7.9.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/24215 v k.ú. Obříství. 23.8.2016 10.10.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za rok 2016. 17.8.2016 19.9.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků a Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
15.8.2016 9.10.2016
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 10.8.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
 
2.8.2016 11.8.2016
Bezpečnostní zpráva Spolana, a.s. k vyjádření
Do bezpečnostní zprávy Spolany, a.s. ( uložené na CD) lze nahlížet, činit si výpisky a opisy, popřípadě kopie po dobu 30 dnů ode dne oznámení na OÚ Obříství. V této souvislosti ještě upozorňuji, že v textu je mylně uvedeno, že se jedná o aktualizaci bezpečnostní zprávy objektu výroby kapalných kaučuků, správně je: , že se jedná o aktualizaci bezpečnostní zprávy provozovatele Spolana, a.s.
14.7.2016 15.8.2016
Bezpečnostní zpráva vlečka Neratovice k vyjádření
Do bezpečnostní zprávy železniční vlečky Neratovice ( uložené na CD) lze nahlížet, činit si výpisky a opisy, popřípadě kopie po dobu 30 dnů ode dne oznámení na OÚ Obříství.
14.7.2016 15.8.2016
Dražební vyhláška č. j. 120 EX 46299/12-126 30.6.2016 14.9.2016
Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 61889/14-29 16.6.2016 15.7.2016
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 21.6.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 13.6.2016 22.6.2016
VV - stavební povolení na stavbu: Stavební úpravy místní komunikace K Cihelně Obříství. 31.5.2016 16.6.2016
Záměr o pronájmu – pachtu pozemků 30.5.2016 15.6.2016
Závěrečný účet Obce Obříství za rok 2015 26.5.2016 10.6.2016
Záměr pronájmu, pachtu pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Obříství 4.5.2016 19.5.2016
Záměr pronájmu, pachtu pozemku p.č. 1553/3 a 1552 v k.ú. Obříství 4.5.2016 19.5.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 29.4.2016 30.5.2016
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 3.5.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 25.4.2016 4.5.2016
VV OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, Stavební úpravy místní komunikace K Cihelně 18.4.2016 4.5.2016
VV - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým STANOVUJE PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU na silnici číslo – II/101 v katastrálním území Obříství 13.4.2016 29.4.2016
Oznámení záměru o prodeji pozemků 6.4.2016 22.4.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam, aktualizace k 1.2.2016
Informace pro veřejnost.pdf
17.3.2016 21.9.2016
Upozornění - datum jednání je oproti plánovanému termínu změněn.
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
8.3.2016 22.3.2016

Záměr o směně pozemků
 
3.3.2016 22.3.2016
Oznámení - Opakované veřejné projednání návrhu ÚP Obříství se koná
11.4.2016 (pondělí) v 15:30 hodin

Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování, Č.j.: MěÚN/10374/2016
Přílohy k vyhlášce:
Text - návrh pro 1. opakované veřejné projednání
Odůvodnění - návrh pro 1. opakované veřejné projednání
 
2.3.2016 4.4.2016
Svazek měst a obcí VKM - Závěrka k 31.12.2015
Svazek měst a obcí VKM - Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření
Svazek měst a obcí VKM - Výsledovka
Svazek měst a obcí VKM - Rozvaha
Svazek měst a obcí VKM - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
2.3.2016 18.3.2016
Dražební vyhláška č.j.103 Ex 19894/14-47 2.2.2016 19.2.2016
Veřejná vyhláška - byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016), č.j.012942/2016/KUSK 28.1.2016 29.2.2016
Program zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 26.1.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 18.1.2016 27.1.2016
Dražební vyhláška Čj.030 EX 33668/13-51 13.1.2016 10.3.2016
Veřejná vyhláška, OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, ČJ.: 155/2016-MZE-15120 12.1.2016 28.1.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Opatření obecné povahy Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1082
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
5.1.2016 19.1.2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 4.1.2016 19.1.2016
Dražební vyhláška
Vydal:Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně, č.j.: 4221597/15/2110-00540-203941
23.12.2015 17.2.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam, aktualizace k 1.11.2015
Informace pro veřejnost.pdf
11.12.2015 17.3.2016
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).