Elektronická úřední deska - archív 2016
 

Dokument

Vyvěšeno ode dne: Zveřejnění
do dne:
VV - Oznámení zahájení stavebního řízení, I/9 Obříství – Větrušice, Obříství – Kly, Oprava komunikace 1.9.2017 18.9.2017
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku.     21.8.2017 21.9.2017
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ "Kompletní rekonstrukce silnice II/101 v průtahu obcí Obříství v úseku provozního staničení 87,538 - 88,038 Obříství 21.8.2017 5.9.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu ulice Školní, Obříství 21.7.2017 8.8.2017
Dražební vyhláška č.j.: 203 Ex 16472/15-41 21.6.2017 22.7.2017
Dražební vyhláška č.j.: 203 Ex 53785/14-70 16.6.2017 9.8.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Obříství 15.6.2017 17.7.2017
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 20.6.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 8.6.2017 21.6.2017
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost (Beran Miroslav).pdf 5.6.2017 20.6.2017
Oznámení termínu k předložení připomínek a požadavků k zpracování plánu a žádost orgánu ochrany přírody o vydání závazného stanoviska ke schválení LHP LHC Velkostatek Hořín na období platnosti od 1.1.2017 do 31.12.2026. 31.5.2017 30.6.2017
Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 59904/11-108 22.5.2017 4.7.2017
Dražební vyhláška č.j. 030 EX 34387/13-80 4.5.2017 1.6.2017
Návrh aktualizace bezpečnostního programu objektu Sklad chloru provozovatele GHC Invest, s.r.o. k vyjádření.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
Příloha: GHC Invest Aktualizace BP.rar
2.5.2017 3.6.2017
Veřejná vyhláška (zpřístupnění k nahlédnutí do 29.5.2017 hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2017)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
28.4.2017 29.5.2017
Návrh závěrečného účtu obce Obříství za rok 2016
 
27.4.2017 20.6.2017
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 25.4.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
 
13.4.2017 26.4.2017
Dražební vyhláška č.j. 080 EX 1216/15 - 308 7.4.2017 27.4.2017
Zveřejnění záměru o převodu hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce Obříství - KSUS 30.3.2017 18.4.2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Obříství a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 22.3.2017 24.4.2017
Oznámení o záměru pronájmu bývalého krejčovství. 17.3.2017 13.4.2017
Závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2016 9.3.2017 27.3.2017
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za rok 2016 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016. 9.3.2017 27.3.2017
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 14.3.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 1.3.2017 15.3.2017
SPÚ - Oznámení ke zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú.Hořín. 22.2.2017 27.3.2017
Veřejná vyhláška - OOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého. 13.2.2017 28.2.2017
Veřejná vyhláška - vydání rozhodnutí o schválení návrhu komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Obříství a v navazujících částech k.ú. Úpor a Libiš, č.j.: SPU 033976/2017 ze dne 8.2.2017.


Rozhodnutí - schválení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obříství a v navazujících částech k.ú.Úpor a Libiš.  
 
10.2.2017 27.2.2017
Dražební vyhláška č.j. 094 EX 12720/09 6.2.2017 2.3.2017
Dražební vyhláška č.j. 4 E 2/2015-450 2.2.2017 28.3.2017
Zaslání aktualizace bezpečnostního programu Lach-Ner, s.r.o. k vyjádření 1.2.2017 6.3.2017
INFORMACE O VYDANÉM ÚZEMNÍM PLÁNU OBŘÍSTVÍ 1.2.2017 17.2.2017
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 10.1.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
 
2.1.2017 11.1.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBŘÍSTVÍ
Příloha - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2016

1 - Odůvodnění vydání ÚP
2 - Textová část ÚP
3 - B1 -VZC
4 - B2 - HLV
5 - B2a - HLV
6 - B2b - HLV
7 - B3 - VV
8 - B4 VPS a VPO
9 - D1 -KOV
10 - D2 - VSV
11 - D3 - ZPF
19.12.2016 4.1.2017
Dražební vyhláška 098 EX 01710/06 - 283 7.12.2016 18.1.2017
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí k. ú. Obříství, která potrvá přibližně do 30.6.2017. 16.11.2016 30.6.2017
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů
Informace

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Svatopluka Čecha 40,
277 42 Obříství
Příloha: Informace MVČR

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).