Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji

Od 8. 3. 2017 byla na Mapovém portálu Středočeského kraje spuštěna nová mapová aplikace „ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“. Tématem této aplikace je vizuální prezentace územně plánovacích nástrojů ve Středočeském kraji.
http://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/
 
Územní plán obce
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBŘÍSTVÍ

 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2016

1 - Odůvodnění vydání ÚP
2 - Textová část ÚP
3 - B1 -VZC
4 - B2 - HLV
5 - B2a - HLV
6 - B2b - HLV
7 - B3 - VV
8 - B4 VPS a VPO
9 - D1 -KOV
10 - D2 - VSV
11 - D3 - ZPF

 ● 22.4.2014
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU OBŘÍSTVÍ
Příloha:
Návrh ÚP Obříství k veřejnému projednání

(soubory ke stažení ve formátu ZIP)

 ● 22.7.2014
Veřejná vyhláška „Návrh územního plánu Obříství"
Oznámení společného jednání
Příloha (zip 29MB)
 

 ● 24.9.2013
Návrh zadání územního plánu obce Obříství
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání zadání ÚP Obříství
 

 ● 8.5.2013
Pořízení nového Územního plánu Obce Obříství
Zastupitelstvo Obce Obříství v Usnesení č. 7/2012 dne 7.8.2012 rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Obce Obříství. Tímto Rozhodnutím je zrušen bod č. 17 v Usnesení č. 13/2010 ze dne 24.11.2010 o pořízení změny č. 1 Územního plánu Obříství .

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je zhotovitelem Ing.Arch.Dana Pokojová. Možné další návrhy na změny od občanů budou řešeny změnami tohoto nového Územního plánu.

Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů řešeného území obce Obříství" v návaznosti na zpracování nového Územního plánu Obříství.
Výkres záměrů a limitů území
Výkres hodnot území
Doplňující průzkumy a rozbory- Text
 

26.5.2011  
Záměr na pořízení Změny č.1 – ÚPD Obříství
Zveřejnění záměru – Změna č. 2 Územně plánovací dokumentace obce Obříství.
Žádosti o změnu využití pozemku mohou občané a vlastníci pozemků v k.ú. Obříství zasílat na
Obecní úřad Obříství do 31. 7. 2011.
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2005 o závazných částech územního plánu obce Obříství
 
Textová část ÚP Obce Obříství ke stažení:  [doc, 2 711 kB]
ÚP Obce Obříství včetně příloh ke stažení:  [zip, 23 662 kB]
Dokumentace - přílohy:
2. Návrh využití území,
doprava, část západ
2. Návrh využití území,
doprava, část východ 
5. Koncepce krajiny,
zeleně a ÚSES,
část západ 
5. Koncepce krajiny,
zeleně a ÚSES,
část východ   
 
 
3. Návrh využití území, doprava, část sever 3. Návrh využití území,
doprava, část jih
7. Technická infrastruktura
- širší vztahy
  6. Vyhodnocení záborů ZPF  11. Ochrana obyvatelstva  
       
8. Technická infrastruktura - hmotové systémy 9. Technická infrastruktura - energetické systémy 10. Technická infrastr - spoje  4. Veřejně prospěšné zájmy a stavby, objemová regulace
 
Pořizovatel ÚPO:
Obec Obříství, zastoupená Jitkou Zimovou, starostkou obce
Zpracovatel návrhu ÚPO:
ARCHIS, doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc, Matějská 48/2136, 160 00 Praha 6
Autor návrhu ÚPO:
doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc
Spolupráce: Ing. Václav Jetel, doc.ing.Petr Šrytr,CSc