Návody na řešení životních situací
 
   

Obec s rozšířenou působností: Neratovice
Obec s pověřeným obecním úřadem: Neratovice zajišťuje agendy:
 • Městský úřad Neratovice - Obecní živnostenský úřad
  Živnostenský rejstřík
 • Městský úřad Neratovice - Odbor dopravně-správních agend
  Evidence vozidel
  Řidičské průkazy
 • Městský úřad Neratovice - Odbor životního prostředí
 • Městský úřad Neratovice - Správní odbor
  Občanské průkazy
  Cestovní doklady
  Matriční doklady
 • Městský úřad Neratovice - Stavební úřad
  Povolování staveb
 • Odbor sociálních věcí
  Sociální podpora
 • Úřad práce
  Volná pracovní místa
   

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY  - spravovaný Ministerstvem vnitra ČR.

Zde naleznete odkazy na všechny hledané prvky životních situací a postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place

 

Evidence pálení prostřednictvím internetu
www.hzssck.cz
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje
    

Na úřadě Obecním úřadě Obříství můžete vyřídit:
 • výpis z katastru nemovitostí
 • ověřené výstupy z katastru nemovitostí
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z bodového registru řidičů
 • výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
 • přijetí podání podle živnostenského zákona
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových

Ostatní agendy úřadu:
Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá oznámení o shromáždění
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Vybírá poplatky ze psů

Agendy matriky úřadu:
Provádí zápisy do knihy manželství
Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
Přijímá doklady k uzavření manželství
Přijímá nalezené občanské průkazy a další potvrzení, občanské průkazy zemřelého
Přijímá občanské průkazy do úschovy
Přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození
Přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
Přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
Přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu
Přijímá oznámení týkající se občanského průkazu, v daných případech přijímá občanský průkaz, vyzývá k vyzvednutí občanského průkazu
Přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
Přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
Přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku
Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence
Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, umrtí listy)
Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
Přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad
Přijímá žádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu
Přijímá žádosti o vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky
Přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku
Přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
Přijímá žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství při vydání prvního občanského průkazu
Přijímá žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky
Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
Přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru
Přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení
Přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství
Přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
V daných případech zadržuje občanský průkaz
Vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí
Vydává občanský průkaz
Vydává oddací listy
Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
Vydává potvrzení o občanském průkazu
Vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
Vydává rodné listy
Vydává úmrtní listy
Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

   

Obec s rozšířenou působností: Neratovice
Obec s pověřeným obecním úřadem: Neratovice zajišťuje agendy:
 • Městský úřad Neratovice - Obecní živnostenský úřad
  Živnostenský rejstřík
 • Městský úřad Neratovice - Odbor dopravně-správních agend
  Evidence vozidel
  Řidičské průkazy
 • Městský úřad Neratovice - Odbor životního prostředí
 • Městský úřad Neratovice - Správní odbor
  Občanské průkazy
  Cestovní doklady
  Matriční doklady
 • Městský úřad Neratovice - Stavební úřad
  Povolování staveb
 • Odbor sociálních věcí
  Sociální podpora
 • Úřad práce
  Volná pracovní místa
   

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY  - spravovaný Ministerstvem vnitra ČR.

Zde naleznete odkazy na všechny hledané prvky životních situací a postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place

 
OSSZ Mělník
 • Důchodové pojištění
  Nemocenské pojištění
   
 Krizová telefonní čísla
 

Tísňové volání

112 Záchranný systém
150 Hasiči
155 Zdravotnická záchr.služba
158 Policie ČR
315 792 006 Policie Vojkovice
315 682 007 Policie Neratovice
 
Důležitá telefoní čísla:
974 876 111 Policie ČR, Okresní ředitelství Mělník
974 876 250 Policie ČR, Dopravní inspektorát Mělník
974 876 740 Policie ČR, Obvodní oddělení Neratovice
840 840 840
 
ČEZ
 
840 121 121
 
Středočeské vodárny
 
840 113 355
 
RWE
 
1239
 
RWE - pohotovost
 
950 895 011 Hasičský záchranný sbor Mělník
950 897 011 Hasičský záchranný sbor Neratovice
 
"Krizové situace" Města Neratovice
Krizový štáb Neratovice
Tel. 315 682 053 - 4
 

Hlášení poruch

840 850 860 Elektřina
1239 Plyn
312 812 413
840 121 121 
Voda - kanalizace
315 685 009 Pošta Obříství
800 123 456 O2
315 682 544
315 685 545
Popelnice
ESKO Neratovice
   

Ostatní

mob.724 181 108 obec Obříství
mob.736 238 860 starostka obce
  Velitel JSDH
315 628 353 Odchytová služba zvířat Mělník